Bible kralická: 1. Paralipomenon, 27. kapitola

1. Synové pak Izraelští podlé počtu svého, knížata čeledí otcovských a
hejtmané a setníci a úředníci nad těmi, kteříž přisluhovali králi ve
všech věcech jedni po druhých, vcházejíce a vycházejíce na každý
měsíc, přes všecky měsíce roku: V jednom každém houfě bylo jich
čtyřmecítma tisíců.
2. Nad houfem prvním první měsíc byl Jasobam, syn Zabdielův, a v houfě
jeho bylo čtyřmecítma tisíců.
3. Z synů Fáresových bylo to kníže všech knížat nad vojsky, měsíce
prvního.
4. Zatím nad houfem na měsíc druhý byl Dodai Achochitský i s houfem
svým, potom Miklot vývoda, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
5. Kníže vojska třetího na třetí měsíc Banaiáš syn Joiady, nejvyššího
kněze, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
6. Ten Banaiáš byl silný mezi třidcíti a nad třidcíti, a v houfě jeho
Amizabad syn jeho.
7. Čtvrtého houfu kníže na čtvrtý měsíc Azael, bratr Joábův, a
Zebadiáš syn jeho po něm, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
8. Pátého na pátý měsíc kníže Samhut Izrachitský, a v houfě jeho
čtyřmecítma tisíců.
9. Šestého na šestý měsíc Híra, syn Ikeše Tekoitského, a v houfě jeho
čtyřmecítma tisíců.
10. Sedmého na sedmý měsíc Chelez Pelonský z synů Efraimových, a v
houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
11. Osmého na osmý měsíc Sibbechai Chusatský z Zarchejských, a v houfě
jeho čtyřmecítma tisíců.
12. Devátého na devátý měsíc Abiezer Anatotský z Beniaminských, a v
houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
13. Desátého na měsíc desátý Maharai Netofatský z Zarchejských, a v
houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
14. Jedenáctého na jedenáctý měsíc Banaiáš Faratonský z synů
Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
15. Dvanáctého na dvanáctý měsíc Cheldai Netofatský z Otoniele, a v
houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
16. Mimo to byli nad pokoleními Izraelskými, nad Rubenskými vývoda
Eliezer syn Zichrův, nad Simeonskými Sefatiáš syn Maachův,
17. Nad pokolením Léví Chasabiáš syn Kemuelův, nad Aronovým Sádoch,
18. Nad Judovým Elihu z bratří Davidových, nad Izacharovým Amri syn
Michaelův,
19. Nad Zabulonovým Izmaiáš syn Abdiášův, nad Neftalímovým Jerimot syn
Azrielův,
20. Nad syny Efraimovými Ozeáš syn Azaziášův, nad polovicí pokolení
Manasse Joel syn Pedaiášův,
21. Nad druhou pak polovicí Manasse v Gálad Iddo syn Zachariášův, nad
Beniaminovým Jaasiel syn Abnerův,
22. Nad Danovým Azarel syn Jerochamův. Ta jsou knížata pokolení
Izraelských.
23. Nesečtl jich pak David všech od dvadcítiletých a níže; nebo byl
řekl Hospodin, že rozmnoží Izraele jako hvězdy nebeské.
24. A ačkoli Joáb syn Sarvie počal jich počítati, však nedokonal; nebo
proto přišel hněv Boží na Izraele, aniž jest vložen počet ten v knihu
o králi Davidovi.
25. Nad poklady pak královskými byl Azmavet syn Adielův, a nad důchody
z polí, z měst a ze vsí i z zámků byl Jonatan syn Uziášův.
26. A nad dělníky na poli, při dělání rolí, Ezri syn Chelubův.
27. A nad vinicemi Semeiáš Ramatský, a nad úrodami z vinic i nad
sklepy vinnými Zabdi Sifmejský.
28. A nad olivovím a planým fíkovím, kteréž jest na polích, Baalchanan
Gederský, a nad špižírnami olejnými Joas.
29. A nad skoty, kteříž se pásli v Sáron, Sitrai Sáronský, a nad skoty
v údolích Safat syn Adlai.
30. A nad velbloudy Obil Izmaelský, nad oslicemi Jechdeiáš Meronotský,
31. Nad bravy pak Jazim Agarejský. Všickni ti úředníci byli nad
statkem krále Davida.
32. Ale Jonatan strýc Davidův byl rada, muž rozumný a kancléř. On a
Jechiel syn Chachmonův býval s syny královskými.
33. Achitofel též rada králova, a Chusai Architský přítel králův.
34. Po Achitofelovi potom byl Joiada syn Banaiášův, a Abiatar, a kníže
vojska králova Joáb.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.