Bible kralická: 1. Paralipomenon, 28. kapitola

1. Shromáždil pak David všecka knížata Izraelská, knížata jednoho
každého pokolení, a knížata houfů sloužících králi, i hejtmany a
setníky, i úředníky nade vším statkem a jměním královým i synů jeho s
komorníky, i se všemi vzácnými a udatnými lidmi, do Jeruzaléma.
2. A povstav David král na nohy své, řekl: Slyšte mne, bratří moji a
lide můj. Já jsem uložil v srdci svém vystavěti dům k odpočinutí
truhle úmluvy Hospodinovy, a ku podnoži noh Boha našeho, a připravil
jsem byl potřeby k stavení.
3. Ale Bůh mi řekl: Nebudeš stavěti domu jménu mému, proto že jsi muž
válkami zaměstknaný a krev jsi vyléval.
4. Vyvolil pak Hospodin Bůh Izraelský mne ze vší čeledi otce mého,
abych byl králem nad Izraelem na věky; nebo z Judy vybral vývodu a z
domu Judova čeled otce mého, a z synů otce mého mne ráčil za krále
ustanoviti nade vším Izraelem.
5. Tolikéž ze všech synů mých, (nebo mnoho synů dal mi Hospodin),
vybral Šalomouna syna mého, aby seděl na stolici království
Hospodinova nad Izraelem,
6. A řekl mi: Šalomoun syn tvůj, ten mi vzdělá dům můj a síně mé; nebo
jsem jej sobě zvolil za syna, a já budu jemu za otce.
7. I utvrdím království jeho až na věky, bude-li stálý v ostříhání
přikázaní mých a soudů mých, jako i nynějšího času.
8. Nyní tedy při přítomnosti všeho Izraele, shromáždění Hospodinova,
an slyší Bůh náš, napomínám vás: Zachovávejte a dotazujte se na všecka
přikázaní Hospodina Boha svého, abyste vládli zemí dobrou, a v
dědictví její uvedli i syny své po sobě až na věky.
9. Ty také, Šalomoune, synu můj, znej Boha otce svého, a služ jemu
celým srdcem a myslí ochotnou. Nebo všecka srdce zpytuje Hospodin a
všeliká mysli tanutí zná. Budeš-li ho hledati, nalezneš jej; pakli ho
opustíš, zavrže tě na věky.
10. A tak viziž, že tě Hospodin zvolil, abys vystavěl dům svatyně;
posilniž se a dělej.
11. Dal pak David Šalomounovi synu svému formu síňce i pokojů jejích,
a sklepů i paláců a komor jejích vnitřních, i domu pro slitovnici,
12. A formu všeho toho, což byl složil v mysli své o síních domu
Hospodinova, i o všech komorách vůkol chrámu pro poklady domu Božího,
i pro poklady věcí posvátných,
13. I pro houfy kněží a Levítů, a pro všecko dílo služby domu
Hospodinova, a pro všecko nádobí k přisluhování v domě Hospodinově.
14. Dal též zlata v jisté váze na nádobí zlaté, na všelijaké nádobí k
jedné každé službě, též stříbra na všecky nádoby stříbrné v jisté váze
na všelijaké nádobí k jedné každé službě,
15. Totiž váhu na svícny zlaté, a lampy jejich zlaté podlé váhy
jednoho každého svícnu i lamp jeho, na svícny pak stříbrné podlé váhy
svícnu každého a lamp jeho, jakž potřebí bylo každému svícnu.
16. Zlata též váhu na stoly předložení na jeden každý stůl, i stříbra
na stoly stříbrné,
17. I na vidličky a na kotlíky, i na přikryvadla zlata ryzího, a na
medenice zlaté váhu na jednu každou medenici, tolikéž na medenice
stříbrné jistou váhu na jednu každou medenici.
18. Také na oltář k kadění zlata ryzího váhu, zlata i k udělání vozů
cherubínů, kteříž by roztaženými křídly zastírali truhlu úmluvy
Hospodinovy.
19. Všecko to skrze vypsání z ruky Hospodinovy mne došlo, kterýž mi to
dal, abych vyrozuměl všemu dílu formy té.
20. A tak řekl David Šalomounovi synu svému: Posilniž se a zmocni a
dělej; neboj se, ani lekej. Nebo Hospodin Bůh, Bůh můj s tebou bude,
nenecháť tebe samého, aniž tě opustí, až i dokonáno bude všecko dílo
služby domu Hospodinova.
21. Hle, i houfové kněží a Levítů ke všeliké službě domu Božího s
tebou také budou při všelikém díle, jsouce všickni ochotní a
prozřetelní v moudrosti při všeliké práci, knížata také i všecken lid
ke všechněm slovům tvým.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.