Bible kralická: 1. Paralipomenon, 4. kapitola

1. Synové Judovi: Fáres, Ezron, Charmi, Hur a Sobal.
2. Reaiáš pak syn Sobalův zplodil Jachata, Jachat pak zplodil Ahumai a
Laad. Ti jsou rodové Zarati.
3. A tito z otce Etama: Jezreel, Isma a Idbas; a jméno sestry jejich
Zelelfoni.
4. Fanuel pak otec Gedor, a Ezer otec Chusův. Ti jsou synové Hur
prvorozeného Efraty, otce Betlémských.
5. Ashur pak otec Tekoe měl dvě manželky, Chélu a Naaru.
6. I porodila jemu Naara Achuzama, Hefera, Temana a Achastara. Ti jsou
synové Naary.
7. Synové pak Chéle: Zeret, Jezochar a Etnan.
8. Kóz pak zplodil Anuba, Hazobeba, a rodiny Acharchele syna Harumova.
9. Byl pak Jábez slavnější nad bratří své, a matka jeho nazvala jméno
jeho Jábez, řkuci: Nebo jsem ho porodila s bolestí.
10. Kterýžto Jábez vzýval Boha Izraelského, řka: Jestliže štědře
požehnáš mi, a rozšíříš meze mé, a bude ruka tvá se mnou, a vysvobodíš
mne od zlého, abych bolesti netrpěl. I učinil Bůh, začež žádal.
11. Chelub pak, bratr Sucha, zplodil Mechiru. Onť jest otec Estonův.
12. Eston pak zplodil Betrafa, Paseacha a Techinna, otce města Náchas.
Ti jsou muži Rechy.
13. Synové pak Cenezovi: Otoniel a Saraiáš. Synové pak Otonielovi:
Chatat.
14. Meonatai pak zplodil Ofru, Saraiáš pak zplodil Joába, otce
bydlících v údolí řemeslníků; nebo tam řemeslníci byli.
15. Synové pak Kálefa, syna Jefonova: Iru, Ela a Naam. Syn pak Ela:
Cenez.
16. Synové pak Jehalleleelovi: Zif, Zifa, Tiriáš a Asarel.
17. A synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Porodila také Miriama,
Sammai a Jezba otce Estemo.
18. Manželka pak jeho Jehudia porodila Jereda otce Gedor, a Hebera
otce Socho, a Jekutiele otce Zanoe. A ti jsou synové Betie dcery
Faraonovy, kterouž pojal Mered.
19. Synové pak manželky Hodia sestry Nachamovy, otce Cejly: Garmi a
Estemo Maachatský.
20. Synové pak Simonovi: Amnon, Rinna, Benchanan a Tilon. A synové
Jesi: Zochet a Benzochet.
21. Synové Séla syna Judova: Her otec Lechův, a Lada otec Maresův, a
čeledi domu těch, jenž dělali díla kmentová v domě Asbea,
22. A Jokim a muži Chozeby, Joas a Saraf, kteříž panovali v Moáb, a
Jasubi Lechem. Ale ty věci jsou starodávní.
23. Toť jsou ti hrnčíři obyvatelé v štěpnicích a ohradách u krále,
příčinou díla jeho tam bydlíce.
24. Synové Simeonovi: Namuel, Jamin, Jarib, Zára a Saul.
25. Sallum syn jeho, Mabsam syn jeho, Masma syn jeho.
26. Synové pak Masmovi: Hamuel syn jeho, Zakur syn jeho, Semei syn
jeho.
27. Ten Semei měl synů šestnácte a dcer šest. Bratří pak jejich neměli
mnoho synů, tak že vší rodiny jejich nebylo tak mnoho, jako synů
Judových.
28. Bydlili pak v Bersabé a Molada a v Azarsual,
29. A v Bála, v Esem a v Tolad,
30. A v Betueli, v Horma a v Sicelechu,
31. A v Betmarchabot, a v Azarsusim, v Betberi a v Saraim. Ta byla
města jejich, dokudž kraloval David.
32. Vsi také jejich při Etam, Ain, Remmon, Tochen, Asan, pěti městech.
33. A tak všecky vesnice jejich, kteréž byly vůkol těch měst až do
Baal, ta byla obydlé jejich vedlé rodu jejich.
34. A Mesobab, Jamlech a Josa syn Amazův;
35. A Joel, a Jéhu syn Jozabiáše, syna Saraiášova, syna Azielova;
36. A Elioenai, Jákoba, Jesochaiáš, Asaiáš, Adiel a Jesimeel a
Benaiáš;
37. A Ziza syn Sifi, syna Allonova, syna Jedaiášova, syna Simri, syna
Semaiášova.
38. Tito ze jména vyčtení ustaveni jsou za knížata v čeledech svých, a
čeledi otcovské jejich rozmnožily se náramně.
39. A protož brali se, kudyž se vchází k Gedor, až k východu po údolí
tom, aby hledali pastev dobytku svému.
40. I nalezli pastvu hojnou a výbornou, zemi pak prostrannou,
bezpečnou a pokojnou, a že z Chama byli ti, kteříž bydlili tam před
tím.
41. Protož přišedše ti napsaní ze jména ve dnech Ezechiáše krále
Judského, pobořili stany jejich a příbytky, kteříž tam nalezeni byli,
a zmordovali je, tak že jich do tohoto dne není, a sami osedli místo
nich; nebo měli tu pastvu dobytku svému.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.