Bible kralická: 1. Paralipomenon, 7. kapitola

1. Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři.
2. Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel,
knížata po domích otců jejich, pošlí od Toly, muži udatní v pokoleních
svých. Počet jejich ve dnech Davidových byl dvamecítma tisíců a šest
set.
3. Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš,
Joel a Isia, všech pět knížat.
4. A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů
válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů.
5. Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných
osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených.
6. Synové Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři.
7. Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat
čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců,
třidceti a čtyři.
8. Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri,
Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi.
9. Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí
otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě.
10. Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus,
Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar.
11. Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných,
sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě,
12. Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně
zplozených.
13. Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály.
14. Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož mu manželka porodila. (Ženina
též jeho Syrská porodila Machira, otce Galád.
15. Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry
jeho Maacha.) Jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery.
16. Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala
Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem.
17. Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou synové Galád syna Machirova,
syna Manassesova.
18. Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla.
19. Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam.
20. Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho,
Elada syn jeho, Tachat syn jeho,
21. Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je
muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby
zajali dobytky jejich.
22. Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří
jeho, aby ho těšili.
23. Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval
jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou.
24. Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen
Seera.
25. A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho,
26. Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho,
27. Non syna jeho, Jozue syna jeho.
28. Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a
k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi
svými, až do Gázy a vesnic jeho.
29. A v místech naproti synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými,
Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi
svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova.
30. Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich.
31. Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův.
32. Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich.
33. Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové
Jafletovi.
34. Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram.
35. Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal.
36. Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra,
37. Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra.
38. Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara.
39. Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš.
40. Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní,
přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a
dvadceti tisíc mužů.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.