Bible kralická: 1. Samuelova, 10. kapitola

1. Tedy vzal Samuel nádobku oleje, a vylil na hlavu jeho, a políbil
ho, i řekl: Aj, teď pomazal tě Hospodin nad dědictvím svým za vůdce.
2. Když půjdeš dnes ode mne, nalezneš dva muže u hrobu Ráchel v
končinách Beniamin v Zelzachu. Kteříž řeknou tobě: Nalezeny jsou
oslice, jichž jsi chodil hledati. A aj, otec tvůj nechav péče o
oslice, stará se o vás, pravě: Kterak udělám o syna svého?
3. A odejda odtud dále, přijdeš až k rovině Tábor. I potkají se s
tebou tam tři muži vstupující k Bohu do Bethel, jeden nesa tři
kozelce, druhý nesa tři pecníky chleba, a třetí nesa láhvici vína.
4. Kteřížto když tě pozdraví, dadíť dva chleby, kteréž přijmeš z rukou
jejich.
5. Potom přijdeš na pahrbek Boží, na kterémž jest stráž Filistinská. A
když tam vejdeš do města, potká se s tebou zástup proroků sstupujících
s hory, a před nimi loutna, buben i píšťalka a harfa, a oni
prorokovati budou.
6. I sstoupí na tě Duch Hospodinův, a prorokovati budeš s nimi, a
proměněn budeš v muže jiného.
7. Když tedy zběhnou se tato znamení při tobě, učiň, cožkoli najde
ruka tvá, nebo Bůh s tebou jest.
8. Potom sstoupíš přede mnou do Galgala, a aj, já sstoupím k tobě,
abych obětoval oběti zápalné, též abych obětoval oběti pokojné. Za
sedm dní čekati budeš, až přijdu k tobě, a ukážiť, co bys měl činiti.
9. A bylo, když se obrátil, aby šel od Samuele, že Bůh proměnil srdce
jeho v jiné, a zběhla se všecka ta znamení dne toho.
10. I přišli tam ku pahrbku, a aj, zástup proroků proti němu, i
sstoupil na něj Duch Boží, a prorokoval u prostřed nich.
11. Stalo se tedy, že všickni, kdož ho znali prvé, viděli, an
prorokuje s proroky. Pročež mluvil každý, jeden k druhému: Což se to
stalo synu Cis? Zdali také Saul mezi proroky?
12. I odpověděl jeden odtud a řekl: A kdo jest otec jejich? Protož
přišlo to v přísloví: Zdali také Saul mezi proroky?
13. A přestav prorokovati, přišel na horu.
14. Řekl pak strýc Saulův jemu a k služebníku jeho: Kam jste chodili?
Odpověděl: Hledati oslic; když jsme pak poznali, že jich není, přišli
jsme k Samuelovi.
15. I řekl strýc Saulův: Pověz mi medle, co vám řekl Samuel?
16. Odpověděl Saul strýci svému: Oznámil nám místně, že by nalezeny
byly oslice. Ale s strany království nic mu neoznámil, co mluvil
Samuel.
17. Svolal pak Samuel lid k Hospodinu do Masfa,
18. A řekl synům Izraelským: Takto praví Hospodin Bůh Izraelský: Já
jsem vyvedl Izraele z Egypta, a vysvobodil jsem vás z ruky Egyptských,
nýbrž z ruky všech království ssužujících vás.
19. Ale vy dnes zavrhli jste Boha svého, kterýž sám vyprošťuje vás ze
všech zlých věcí vašich a z úzkostí vašich, a řekli jste jemu: Krále
ustanov nad námi. Protož nyní postavtež se před Hospodinem po
pokoleních svých a po tisících svých.
20. A když Samuel kázal přistupovati všechněm pokolením Izraelským,
přišlo na pokolení Beniamin.
21. Potom kázal přistupovati pokolení Beniamin po čeledech jich, i
přišlo na čeled Matri, a přišlo na Saule, syna Cis. I hledali ho, a
není nalezen.
22. Protož ptali se opět Hospodina: Přijde-li ještě sem ten muž? I
odpověděl Hospodin: Aj, skryl se mezi nádobím.
23. Tedy běželi a vzali ho odtud. I postavil se u prostřed lidu, a
převyšoval všecken lid od ramene svého vzhůru.
24. I řekl Samuel všemu lidu: Vidíte-li, koho vyvolil Hospodin, žeť mu
není podobného ve všem lidu? Protož zkřikl všecken lid, a řekli: Živ
buď král!
25. I oznamoval Samuel lidu o správě království, a vepsal to do knihy,
kterouž položil před Hospodinem. Potom propustil Samuel všecken lid,
jednoho každého do domu jeho.
26. Také i Saul odšel do domu svého do Gabaa; a odešla s ním vojska,
jichžto srdcí Bůh se dotekl.
27. Ale lidé nešlechetní řekli: Tento-liž nás vysvobodí? I pohrdali
jím, ani mu pocty nepřinesli. On pak činil se neslyše.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.