Bible kralická: 1. Samuelova, 11. kapitola

1. Tedy přitáhl Náhas Ammonitský, a položil se proti Jábes v Gálad. I
řekli všickni muži Jábes k Náhasovi: Učiň s námi smlouvu, a budemeť
sloužiti.
2. Jimž odpověděl Náhas Ammonitský: Na ten způsob učiním s vámi
smlouvu, jestliže každému z vás vyloupím oko pravé, a uvedu to
pohanění na všecken Izrael.
3. I řekli jemu starší Jábes: Propůjč nám sedm dní, ať rozešleme posly
po všech končinách Izraelských, a nebude-li žádného, kdo by nás
vysvobodil, tedy vyjdeme k tobě.
4. Když pak přišli ti poslové do Gabaa Saulova, a mluvili ta slova v
uši lidu, pozdvihli všickni hlasu svého a plakali.
5. A aj, Saul šel za voly s pole. I řekl Saul: Co je lidu, že pláče? I
vypravovali jemu slova mužů Jábes.
6. Tedy sstoupil Duch Boží na Saule, když uslyšel slova ta, a
rozhněvala se prchlivost jeho náramně.
7. A vzav pár volů, rozsekal je na kusy, a rozeslal po všech krajinách
Izraelských po týchž poslích, řka: Kdo by koli nešel za Saulem a za
Samuelem, tak se stane s voly jeho. I připadl strach Hospodinův na
lid, a vyšli jako muž jeden.
8. I sečtl je v Bezeku; a bylo synů Izraelských třikrát sto tisíc, a
mužů Juda třidceti tisíců.
9. I řekli těm poslům, kteříž byli přišli: Takto povíte mužům Jábes v
Galád: Zítra budete vysvobozeni, když slunce obejde. I přišli poslové,
a oznámili mužům Jábes, kteřížto zradovali se.
10. Tedy řekli muži Jábes Ammonitským: Ráno vyjdeme k vám, abyste nám
učinili, cožkoli se vám za dobré viděti bude.
11. Nazejtří pak rozdělil Saul lid na tři houfy; i vskočili do
prostřed vojska v čas jitřního bdění, a bili Ammonitské, až slunce
dobře vzešlo; kteříž pak byli pozůstali, rozprchli se, tak že
nezůstalo z nich ani dvou pospolu.
12. I řekl lid Samuelovi: Kdo jest ten, jenž pravil: Zdali Saul
kralovati bude nad námi? Vydejte ty muže, ať je zbijeme.
13. Ale Saul řekl: Nebudeť dnes žádný zabit, poněvadž dnes učinil
Hospodin vysvobození v Izraeli.
14. I řekl Samuel lidu: Přiďte, a poďme do Galgala, obnovíme tam
království.
15. Šel tedy všecken lid do Galgala, a ustanovili tam Saule za krále
před Hospodinem v Galgala, a obětovali také tam oběti pokojné před
Hospodinem. I veselil se tam Saul a všickni muži Izraelští velmi
velice.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.