Bible kralická: 1. Samuelova, 12. kapitola

1. Mluvil pak Samuel ke všemu Izraelovi: Aj, uposlechl jsem hlasu
vašeho ve všem, což jste mluvili ke mně, a ustanovil jsem nad vámi
krále.
2. A nyní aj, král jde před vámi, já pak zstaral jsem se a ošedivěl, a
synové moji, aj, mezi vámi jsou. Já také chodil jsem před vámi od své
mladosti až do dnešního dne.
3. A však aj, teď jsem. Vydejte svědectví proti mně před Hospodinem a
před pomazaným jeho, vzal-li jsem čího vola, aneb vzal-li jsem čího
osla, utiskl-li jsem koho, ublížil-li jsem komu, aneb vzal-li jsem od
koho úplatek, abych na něm přehlédl něco, a navrátím vám.
4. Odpověděli: Neutiskl jsi nás, aniž jsi ublížil nám, aniž jsi co
vzal z ruky kterého člověka.
5. Řekl ještě jim: Svědek jest Hospodin proti vám, svědek jest i
pomazaný jeho v tento den, že jste nenalezli při mně ničehož. I řekl
lid: Svědek jest.
6. Tedy řekl Samuel lidu: Hospodin jest svědek, kterýž učinil Mojžíše
a Arona, a kterýž vyvedl otce vaše z země Egyptské.
7. Protož nyní postavte se, ať s vámi v soud vejdu před Hospodinem o
všecky spravedlivé skutky Hospodinovy, kteréž učinil s vámi i s otci
vašimi.
8. Když byl všel Jákob do Egypta, volali otcové vaši k Hospodinu; i
poslal Hospodin Mojžíše a Arona, kteříž vyvedli otce vaše z Egypta, a
osadili je na tomto místě.
9. A když se zapomenuli na Hospodina Boha svého, vydal je v ruku
Zizary, knížete vojska Azor, a v ruku Filistinských, též v ruku krále
Moábského, kteříž bojovali proti nim.
10. Ale když volali k Hospodinu a řekli: Zhřešili jsme, nebo jsme
opustili Hospodina, a sloužili jsme Bálim a Astarot, protož nyní
vysvoboď nás z ruky nepřátel našich, a sloužiti budeme tobě:
11. I poslal Hospodin Jerobále a Bedana a Jefte a Samuele, a vytrhl
vás z ruky nepřátel vašich okolních, a bydlili jste bezpečně.
12. Potom vidouce, že Náhas král synů Ammon přitáhl proti vám, řekli
jste mi: Nikoli, ale král bude kralovati nad námi; ješto Hospodin Bůh
váš jest králem vaším.
13. Nyní tedy, aj, král, kteréhož jste zvolili, za něhož jste žádali,
a aj, Hospodin ustanovil ho nad vámi králem.
14. Budete-li se báti Hospodina, a jemu sloužiti a poslouchati hlasu
jeho, a nebudete-li se zpěčovati řeči Hospodinově, tak i vy i král,
kterýž kraluje nad vámi, ostojíte, jdouce za Hospodinem Bohem vaším.
15. Pakli nebudete poslouchati hlasu Hospodinova, ale odporni budete
řeči jeho, bude ruka Hospodinova proti vám, jako i proti otcům vašim.
16. Ještě se teď pozastavte, a vizte věc tuto velikou, kterouž učiní
Hospodin před očima vašima.
17. Zdaliž není dnes žeň pšeničná? Volati budu k Hospodinu, i vydá
hřímání a déšť, tak že poznati a viděti musíte, jak jest to velmi zlá
věc, kteréž jste se dopustili před očima Hospodinovýma, žádavše sobě
krále.
18. Protož volal Samuel k Hospodinu, a vydal Hospodin hřímání a déšť v
ten den. I bál se všecken lid Hospodina velmi i Samuele.
19. A řekl všecken lid Samuelovi: Modl se za služebníky své Hospodinu
Bohu svému, abychom nezemřeli; nebo jsme přidali ke všem hříchům našim
i toto zlé, že jsme sobě žádali krále.
20. I řekl Samuel lidu: Nebojte se. Učiniliť jste sic všecko to zlé,
však proto neodstupujte zpět od Hospodina, ale služte Hospodinu celým
srdcem svým.
21. Neodstupujte, pravím, následujíce marnosti, totiž cizích bohů,
kteříž nic neprospívají, aniž vysvobozují, nebo jsou marnost.
22. Neopustíť zajisté Hospodin lidu svého pro jméno své veliké; nebo
zalíbilo se Hospodinu, aby vás sobě vzdělal v lid.
23. Ode mne také odstup to, abych měl hřešiti proti Hospodinu, a
přestávati modliti se za vás, nýbrž navoditi vás budu na cestu dobrou
a přímou.
24. A však bojte se Hospodina a služte jemu v pravdě celým srdcem
svým; nebo vidíte, jak veliké věci učinil s vámi.
25. Jestliže pak předce zle činiti budete, i vy i král váš zahynete.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.