Bible kralická: 1. Samuelova, 16. kapitola

1. Řekl pak Hospodin Samuelovi: I dokudž ty budeš plakati Saule,
poněvadž jsem já ho zavrhl, aby nekraloval nad Izraelem? Naplň roh
svůj olejem a poď, pošli tě k Izai Betlémskému; nebo jsem vybral sobě
z synů jeho krále.
2. I řekl jemu Samuel: Kterak mám jíti? Nebo Saul uslyše, zabije mne.
Odpověděl Hospodin: Jalovici z stáda vezmeš s sebou, a díš: Přišel
jsem, abych obětoval Hospodinu.
3. A pozveš Izai k oběti, jáť pak ukáži, co bys měl činiti; i pomažeš
mi toho, o kterémž já tobě povím.
4. A tak učinil Samuel, jakž mu byl mluvil Hospodin, a přišel do
Betléma. A ulekše se starší města, vyšli proti němu a řekli:
Pokojný-li jest příchod tvůj?
5. Odpověděl: Pokojný. Abych obětoval Hospodinu, přišel jsem. Posvěťte
se, a poďte k oběti se mnou. Posvětil také Izai a synů jeho, a pozval
jich k oběti.
6. Když pak přišli, vida Eliába, řekl: Jistě před Hospodinem jest
pomazaný jeho.
7. Ale Hospodin řekl Samuelovi: Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst
postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť ne patřím, nač patří člověk.
Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k
srdci.
8. I povolal Izai Abinadaba, a kázal mu jíti před Samuele. Kterýž
řekl: Také ani toho nevyvolil Hospodin.
9. Rozkázal též Izai jíti Sammovi. I řekl: Ani toho nevyvolil
Hospodin.
10. Takž rozkázal Izai jíti sedmi synům svým před Samuele. Ale Samuel
řekl Izai: Ani těch nevyvolil Hospodin.
11. Potom řekl Samuel Izai: Jsou-li to již všickni synové? Odpověděl:
Ještěť zůstává nejmladší, a aj, pase ovce. Tedy řekl Samuel Izai:
Pošli a vezmi jej; nebo aniž sedneme za stůl, dokudž on sem nepřijde.
12. I poslal a přivedl ho. (Byl pak on ryšavý, krásných očí a libého
vzezření.) I řekl Hospodin: Vstana, pomaž ho, nebo to jest ten.
13. Protož vzal Samuel roh s olejem, a pomazal ho u prostřed bratří
jeho. I odpočinul Duch Hospodinův na Davidovi od toho dne i potom. A
Samuel vstav, odšel do Ráma.
14. Takž Duch Hospodinův odšel od Saule, a nepokojil ho duch zlý od
Hospodina.
15. Služebníci pak Saulovi řekli jemu: Aj, teď duch Boží zlý nepokojí
tě.
16. Nechť, medle, rozkáže pán náš služebníkům svým, kteříž stojí před
tebou, ať hledají muže, kterýž by uměl hráti na harfu, aby, když by
přišel na tě duch Boží zlý, hral rukou svou, a tobě aby lehčeji bylo.
17. Tedy řekl Saul služebníkům svým: Medle, vyhledejte mi muže, kterýž
by uměl dobře hráti, a přiveďte ke mně.
18. I odpověděl jeden z služebníků a řekl: Aj, viděl jsem syna Izai
Betlémského, kterýž umí hráti, muže udatného a bojovného, též
správného a krásného, a jest s ním Hospodin.
19. Protož poslal Saul posly k Izai, řka: Pošli mi Davida syna svého,
kterýž jest při stádu.
20. Tedy Izai vzal osla, chléb a nádobu vína a kozelce jednoho, a
poslal po Davidovi synu svém Saulovi.
21. Když pak přišel David k Saulovi, stál před ním; i zamiloval ho
velmi, a učiněn jest jeho oděncem.
22. Potom poslal opět Saul k Izai, řka: Medle, nechť David stojí přede
mnou, neboť jest našel milost před očima mýma.
23. I bývalo, že kdyžkoli napadal duch Boží Saule, David, bera harfu,

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.