Bible kralická: 1. Samuelova, 18. kapitola

1. I stalo se, že když přestal mluviti k Saulovi, duše Jonatova
spojila se s duší Davidovou, tak že ho zamiloval Jonata jako sebe
samého.
2. A tak Saul vzal jej k sobě toho dne, a nedopustil mu navrátiti se
do domu otce jeho.
3. I učinil Jonata s Davidem smlouvu, proto že ho miloval jako duši
svou.
4. A složiv Jonata s sebe plášť, kterýmž byl odín, dal jej Davidovi, i
roucho své, až do meče svého, a až do lučiště svého, i do pasu svého.
5. Vycházel pak David, k čemuž ho koli posílal Saul, opatrně sobě
počínaje. I ustanovil ho Saul nad vojáky, a líbil se všemu lidu, též i
služebníkům Saulovým.
6. Stalo se pak, když se oni domů brali, a David též se navracoval od
zabití Filistinského, že vyšly ženy z každého města Izraelského,
zpívajíce a plésajíce, vstříc Saulovi králi s bubny, s veselím a s
husličkami.
7. A prozpěvovaly jedny po druhých ženy ty, hrajíce, a řekly: Porazilť
jest Saul svůj tisíc, ale David svých deset tisíců.
8. I rozhněval se Saul náramně, nebo nelíbila se mu ta řeč. Pročež
řekl: Dali Davidovi deset tisíc, a mně dali toliko tisíc. Co mu ještě
přes to přivlastní, leč království?
9. Protož Saul zlobivě hleděl na Davida od toho dne i vždycky.
10. Stalo se pak druhého dne, že duch Boží zlý napadl Saule, a
prorokoval u prostřed domu svého, a David hral rukou svou jako i jindy
vždycky. Saul pak měl kopí v ruce své.
11. I vyhodil Saul kopí, řka: Prohodím Davida až do stěny. Ale David
uhnul se jemu po dvakrát.
12. A bál se Saul Davida, proto že Hospodin byl s ním, a od Saule
odstoupil.
13. Protož vybyl ho Saul od sebe, a učinil jej sobě hejtmanem nad
tisíci; kterýžto vycházel i vcházel před lidem.
14. David pak ve všech cestách svých opatrně sobě počínal, nebo
Hospodin byl s ním.
15. A když to viděl Saul, že sobě velmi opatrně počíná, bál se ho.
16. Ale všecken Izrael i Juda miloval Davida, nebo vycházel i vcházel
před nimi.
17. Tedy řekl Saul Davidovi: Aj, dceru svou starší Merob dámť za
manželku, toliko mi buď muž silný, a veď boje Hospodinovy. (Saul pak
myslil: Nechť neschází od mé ruky, ale od ruky Filistinských.)
18. I řekl David Saulovi: Kdo jsem já, a jakýž jest rod můj a čeled
otce mého v Izraeli, abych byl zetěm královým?
19. I stalo se, že když již Merob dcera Saulova měla dána býti
Davidovi, dána jest Adrielovi Molatitskému za manželku.
20. Milovala pak Míkol dcera Saulova Davida; což když oznámili
Saulovi, líbilo se to jemu.
21. (Nebo řekl Saul: Dámť mu ji, aby mu byla osídlem, a aby proti němu
byla ruka Filistinských.) A tak řekl Saul Davidovi: Po této druhé
budeš mi již zetěm.
22. I rozkázal Saul služebníkům svým: Mluvte k Davidovi tajně, řkouce:
Aj, libuje tě sobě král, a všickni služebníci jeho laskavi jsou na
tebe; nyní tedy budiž zetěm královým.
23. A když mluvili služebníci Saulovi v uši Davidovy slova ta,
odpověděl David: Zdaliž se vám malá věc zdá, býti zetěm královým? A já
jsem člověk chudý a opovržený.
24. Tedy služebníci Saulovi oznámili jemu, řkouce: Taková slova mluvil
David.
25. I řekl Saul: Takto rcete Davidovi: Není žádostiv král věna, toliko
sto obřízek Filistinských, aby byla pomsta nad nepřátely královskými.
(Saul pak to obmýšlel, aby David upadl v ruku Filistinských.)
26. Protož oznámili služebníci jeho Davidovi slova ta, a líbilo se to
Davidovi, aby byl zetěm královým. Ještě se pak nebyli vyplnili dnové
ti,
27. Když vstav David, odšel, on i muži jeho, a zbil z Filistinských
dvě stě mužů, jejichž obřízky přinesl David, a z úplna je dali králi,
aby byl zetěm královým. I dal jemu Saul Míkol dceru svou za manželku.
28. A vida Saul, nýbrž zkušené maje, že jest Hospodin s Davidem, a že
Míkol dcera jeho miluje ho,
29. Ještě tím více Saul obával se Davida. I byl Saul nepřítelem
Davidovým po všecky dny.
30. Vtrhovali pak do země knížata Filistinská; i bývalo, že kdyžkoli

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.