Bible kralická: 1. Samuelova, 19. kapitola

1. Mluvil pak Saul k Jonatovi synu svému a ke všechněm služebníkům
svým, aby zamordovali Davida, ale Jonata syn Saulův liboval sobě
Davida velmi.
2. I oznámil to Jonata Davidovi, řka: Usiluje Saul otec můj, aby tě
zabil; protož nyní šetř se, prosím, až do jitra, a usadě se v skrytě,
schovej se.
3. Ale jáť vyjdu a státi budu při boku otci svému na poli, kdež ty
budeš, a budu mluviti o tobě s otcem svým, a čemuž vyrozumím, oznámím
tobě.
4. I mluvil Jonata o Davidovi dobře Saulovi otci svému, a řekl: Nechť
nehřeší král proti služebníku svému Davidovi, nebť jest nic tobě
neprovinil, nýbrž správa jeho jest tobě velmi užitečná.
5. Nebo se opovážil života svého a zabil Filistinského, a učinil
Hospodin vysvobození veliké všemu Izraeli. Viděls to a radoval jsi se.
Pročež bys tedy hřešil proti krvi nevinné, chtěje zabiti Davida bez
příčiny?
6. I uposlechl Saul řeči Jonatovy a přisáhl Saul, řka: Živť jest
Hospodin, žeť nebude zabit.
7. Tedy Jonata povolal Davida, a oznámil jemu Jonata všecka slova
tato. A přivedl Jonata Davida k Saulovi, i byl před ním jako i prvé.
8. Vznikla pak opět válka; a vytáh David, bojoval proti Filistinským,
a porazil je porážkou velikou, a utekli před ním.
9. V tom duch Hospodinův zlý napadl Saule, kterýž v domě svém seděl,
maje kopí své v ruce své, a David hrál rukou před ním.
10. Ale Saul chtěl prohoditi Davida kopím až do stěny; kterýž uhnul se
mu, a udeřilo kopí v stěnu. A tak David utekl a vynikl z
nebezpečenství té noci.
11. Potom poslal Saul posly k domu Davidovu, aby ho střáhli a zabili
jej ráno. I oznámila to Davidovi Míkol manželka jeho, řkuci: Jestliže
se neopatříš noci této, zítra zabit budeš.
12. A protož spustila Míkol Davida oknem, kterýž odšed, utekl a vynikl
z nebezpečenství.
13. Vzala pak Míkol obraz a vložila na lůže, a polštář kozí položila v
hlavách jeho a přikryla šaty.
14. Tedy Saul poslal posly, aby vzali Davida. I řekla: Jest nemocen.
15. Opět poslal Saul posly, aby pohleděli na Davida, řka: Přineste ho
na lůži ke mně, ať ho zabiji.
16. A když přišli poslové, a aj, obraz ležel na lůži a polštář kozí v
hlavách jeho.
17. I řekl Saul k Míkol: Proč jsi mne tak podvedla a pustilas
nepřítele mého, aby ušel? Odpověděla Míkol Saulovi: On mi řekl:
Propusť mne, sic jinak zabiji tě.
18. David tedy utíkaje, vynikl z nebezpečenství, a přišed k Samuelovi
do Ráma, oznámil jemu všecko, co mu Saul učinil. I odšel on i Samuel,
a bydlili v Náiot.
19. Oznámeno pak bylo Saulovi, řka: Aj, David jest v Náiot v Ráma.
20. I poslal Saul posly, aby jali Davida. Kteříž když viděli zástup
proroků prorokujících, a Samuele jim představeného, an stojí, sstoupil
také na posly Saulovy Duch Boží, a prorokovali i oni.
21. To když oznámili Saulovi, poslal jiné posly, a prorokovali také i
oni; a opět poslal Saul třetí posly, a i ti prorokovali.
22. Šel tedy již sám do Ráma a přišel až k čisterni veliké, kteráž
jest v Socho, a zeptal se, řka: Kde jest Samuel a David? I řekl někdo:
Aj, jsou v Náiot v Ráma.
23. I šel tam do Náiot v Ráma; a sstoupil i na něj Duch Boží, a jda
dále, prorokoval, až i přišel do Náiot v Ráma.
24. Kdežto svlékl také sám roucho své a prorokoval i on před Samuelem,

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.