Bible kralická: 1. Samuelova, 21. kapitola

1. Tedy přišel David do Nobe k Achimelechovi knězi. I ulek se
Achimelech, vyšel vstříc Davidovi a řekl jemu: Cože to, že jsi sám, a
není žádného s tebou?
2. Odpověděl David Achimelechovi knězi: Král mi poručil nějakou věc, a
řekl mi: Ať žádný nezvídá toho, proč tě posílám, a coť jsem poručil.
Služebníkům pak uložil jsem jisté místo.
3. Protož nyní, co máš tu před rukama, dej v ruku mou, asi pět chlebů,
aneb což na hotově máš.
4. Odpověděl kněz Davidovi a řekl: Nemámť chleba obecného před rukama,
než toliko chléb svatý, však jestliže se toliko od žen zdrželi
služebníci.
5. Odpověděl David knězi a řekl: Jistě ženy vzdáleny byly od nás,
jakož včera tak i před včerejškem, když jsem vyšel; protož těla
služebníků svatá jsou. Ač pak toto předsevzetí jest proti slušnosti,
však i to dnes posvěceno bude pro tělo.
6. A tak dal jemu kněz chleby svaté; nebo nebylo tam chleba, jediné
chlebové předložení, kteříž odloženi byli od tváři Hospodinovy, aby
položeni byli chlebové teplí toho dne, když ti vzati byli.
7. (Byl pak tu jeden z služebníků Saulových v týž den, kterýž se tam
pozadržel před Hospodinem, jehož jméno bylo Doeg Idumejský,
nejpřednější mezi pastýři Saulovými.)
8. I řekl David Achimelechovi: Nemáš-liž zde kopí aneb meče? Nebo ani
meče svého ani braně své nevzal jsem v ruku svou, proto že rozkaz
královský dotíral.
9. Jemuž řekl kněz: Meč Goliáše Filistinského, kteréhož jsi zabil v
údolí Elah, aj, ten jest zde obvinutý v roucho za efodem. Jestliže jej
chceš sobě vzíti, vezmi, nebo zde jiného není kromě toho. I řekl
David: Neníť přes ten, dejž mi jej.
10. Tedy vstal David, a utekl toho dne před Saulem, a přišel k
Achisovi králi Gát.
11. Služebníci pak Achisovi řekli jemu: Zdaliž tento není David, král
země? Zdaliž neprozpěvovali tomuto po houfích, řkouce: Porazil Saul
svůj tisíc, David pak svých deset tisíců.
12. I složil David ta slova v srdci svém, a bál se velmi Achisa krále
Gát.
13. Protož změnil způsob svůj před očima jejich, a bláznem se dělal,
jsa v rukou jejich; psal také po vratech u brány, a pouštěl sliny po
bradě své.
14. Tedy řekl Achis služebníkům svým: Hle, viděvše člověka blázna,
pročež jste ho ke mně přivedli?
15. Nedostává-liž se mi bláznů, že jste uvedli tohoto, aby bláznil

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.