Bible kralická: 1. Samuelova, 22. kapitola

1. A tak odšel odtud David, skryl se v jeskyni Adulam. To když
uslyšeli bratří jeho i všecken dům otce jeho, sešli se tam k němu.
2. A shromáždili se k němu, kteřížkoli byli v ssoužení, a kteřížkoli
byli zadlužilí, a kteřížkoli byli v hořkosti ducha, a byl nad nimi
knížetem, tak že jich bylo s ním okolo čtyř set mužů.
3. Potom odšel odtud David do Masfa Moábského a řekl králi Moábskému:
Prosím, nechť vcházejí k vám i vycházejí otec můj a matka má, dokudž
nezvím, co se mnou učiní Bůh.
4. I přivedl je před krále Moábského, a bydlili s ním po všecky dny, v
nichž zůstával David na tom hradě.
5. Ale prorok Gád řekl Davidovi: Nebývejž déle na tom hradě, jdi,
navrať se do země Judské. I odšel David, a přišel do lesa Haret.
6. V tom uslyšel Saul, že by se zjevil David i muži, kteříž byli s
ním. Saul pak bydlil v Gabaa pod hájem v Ráma, maje kopí své v rukou
svých, a všickni služebníci jeho stáli před ním.
7. I řekl Saul služebníkům svým, kteříž stáli před ním: Slyšte medle,
synové Jemini: Všechněm-li vám dá syn Izai pole a vinice? Všecky-li
vás postaví za správce nad tisíci a sty,
8. Že jste se všickni spikli proti mně, aniž jest, kdo by mi oznámil?
Již i syn můj učinil smlouvu s synem Izai, a však žádný z vás nelituje
mne, aniž mi kdo oznámí, že pozdvihl syn můj služebníka mého proti
mně, aby mi zálohy strojil, jakož se to již děje.
9. Odpověděl pak Doeg Idumejský, kterýž též stál s služebníky
Saulovými, a řekl: Viděl jsem syna Izai, an přišel do Nobe k
Achimelechovi synu Achitobovu.
10. Kterýž radil se o něho s Hospodinem a dal jemu potravy, také i meč
Goliáše Filistinského dal jemu.
11. I poslal král, aby zavolali Achimelecha syna Achitobova, kněze, i
vší čeledi otce jeho, totiž kněží, kteříž byli v Nobe. I přišli
všickni před krále.
12. Tedy řekl Saul: Slyš nyní, synu Achitobův. Kterýž odpověděl: Ej,
pane můj.
13. I dí k němu Saul: Proč jste se spikli proti mně, ty a syn Izai,
když jsi jemu dal chléb a meč, a radils se s Bohem o něj, aby povstal
proti mně k strojení mi záloh, jakož se to již děje?
14. Odpovídaje Achimelech králi, řekl: A kdo jest tak věrný ze všech
služebníků tvých jako David, kterýž i zetěm královým jest, kterýž
kráčí v poslušenství tvém, a vzácný jest v domě tvém?
15. Zdaliž jsem se nyní počal tázati Boha o něj? Odstup to ode mne.
Nesčítejž král takové věci na služebníka svého, ani na kohoz čeledi
otce mého, neboť neví služebníktvůj o ničemž o tom ani nejmenší věci.
16. Ale král řekl: Smrtí umřeš Achimelechu, ty i všecken dům otce
tvého.
17. I řekl král drabantům, kteříž stáli před ním: Obraťte se a zbíte
kněží Hospodinovy, nebo i jejich ruka jest s Davidem; přes to vědouce,
že utíká, nedali mi znáti. Služebníci však královští nechtěli
vztáhnouti rukou svých, ani se obořiti na kněží Hospodinovy.
18. A protož řekl král Doegovi: Obrať ty se, a pobí ty kněží. Takž
Doeg Idumejský obrátiv se, obořil se na kněží, a zbil toho dne
osmdesáte a pět mužů, kteříž nosili efod lněný.
19. Nobe také město kněžské vyhubil ostrostí meče, od muže až do ženy,
od malého až do požívajícího prsí, voly i osly, i dobytky pobil
ostrostí meče.
20. Jediný toliko syn Achimelechův, syna Achitobova, jehož jméno bylo
Abiatar, ušel a utekl k Davidovi.
21. Tedy oznámil Abiatar Davidovi, že Saul zmordoval kněží
Hospodinovy.
22. I řekl David Abiatarovi: Vědělť jsem toho dne, když tam byl Doeg
Idumejský, že jistotně oznámí Saulovi; jáť jsem přičinu dal k zhubení
všech duší domu otce tvého.
23. Zůstaň u mne, neboj se; nebo kdož hledati bude bezživotí mého,
hledati bude bezživotí tvého, ale ochráněn budeš u mne.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.