Bible kralická: 1. Samuelova, 23. kapitola

1. Tedy oznámili Davidovi, řkouce: Aj, Filistinští dobývají Cejly a
loupí dvory.
2. Protož tázal se David Hospodina, řka: Mám-li jíti a udeřiti na ty
Filistinské? I odpověděl Hospodin Davidovi: Jdi a porazíš Filistinské,
i Cejlu vysvobodíš.
3. Muži pak Davidovi řekli jemu: Aj, my zde v Judstvu bojíme se, čím
více, když půjdeme k Cejle proti vojskům Filistinských.
4. A tak opět David tázal se Hospodina. Jemuž odpověděl Hospodin a
řekl: Vstana, vytáhni k Cejle, neboť dám Filistinské v ruce tvé.
5. I táhl David a muži jeho k Cejle, a bojoval s Filistinskými, a
zajal dobytky jejich. I porazil je ranou velikou, a tak vysvobodil
David obyvatele Cejly.
6. Stalo se pak, že když utíkal Abiatar syn Achimelechův k Davidovi do
Cejly, dostal se efod v ruce jeho.
7. Potom oznámeno bylo Saulovi, že přitáhl David do Cejly. I řekl
Saul: Dalť ho Bůh v ruku mou, nebo zavřel se, všed do města hrazeného
a zavřitého.
8. I svolal Saul všecken lid k boji, aby táhl k Cejle, a oblehl Davida
i muže jeho.
9. A zvěděv David, že Saul tajně ukládá o něm zle, řekl Abiatarovi
knězi: Vezmi na se efod.
10. I řekl David: Hospodine, Bože Izraelský, za jistou věc slyšel
služebník tvůj, že strojí Saul přitáhnouti k Cejle, aby zkazil město
pro mne.
11. Vydali-li by mne muži Cejly v ruce jeho? A přitáhl-li by Saul,
jakž slyšel služebník tvůj? Hospodine, Bože Izraelský, oznam, prosím,
služebníku svému. Odpověděl Hospodin: Přitáhl by.
12. Řekl ještě David: Vydali-li by mne obyvatelé Cejly i muže mé v
ruce Saulovy? Odpověděl Hospodin: Vydali by.
13. Vstav tedy David a muži jeho, téměř šest set mužů, vytáhli z Cejly
a šli ustavičně, kamž jíti mohli. Saulovi pak povědíno, že ušel David
z Cejly; i nechal tažení.
14. Byl pak David na poušti v místech bezpečných, a bydlil na hoře, na
poušti Zif. A ačkoli hledal ho Saul po všecky ty dny, však nevydal ho
Bůh v ruku jeho.
15. Vida tedy David, že Saul vytáhl hledati bezživotí jeho, byl na
poušti Zif v lese.
16. Vstav pak Jonata syn Saulův, přišel k Davidovi do lesa, a posilnil
ruky jeho v Bohu.
17. A řekl jemu: Neboj se, neboť nenalezne tebe ruka Saule otce mého,
ale ty kralovati budeš nad Izraelem, a já budu druhý po tobě. Však i
Saul otec můj zná to.
18. I učinili smouvu oba před Hospodinem; a David zůstal v lese,
Jonata pak navrátil se do domu svého.
19. Tedy přišli Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Zdaliž David
nepokrývá se u nás v horách, v lese, na pahrbku Hachile, kterýž jest
na pravé straně pouště.
20. Protož nyní podlé vší žádosti duše své, ó králi, přitáhni stěží,
my se pak přičiníme, abychom jej vydali v ruce královy.
21. I řekl Saul: Požehnaní vy od Hospodina, že mne litujete.
22. Jdětež medle, ujisťte se tím ještě lépe, přezvězte a shlédněte
místo jeho, kam se obrátí, kdo ho tam viděl; nebo mi praveno, že
divných chytrostí užívá.
23. Vyšpehujtež tedy a vyzvězte všecky skrejše, v nichž se kryje, a
navraťte se ke mně s věcí jistou, i potáhnu s vámi, a jestliže v zemi
jest, hledati ho budu ve všech tisících Judských.
24. Kteřížto vstavše, navrátili se do Zif před Saulem; David pak a
muži jeho byli na poušti Maon, na rovinách po pravé straně pouště.
25. Nebo jakž vytáhl Saul s lidem svým hledati ho, oznámeno bylo to
Davidovi, kterýž sstoupil s skály a bydlil na poušti Maon. O čemž Saul
uslyšav, honil Davida po poušti Maon.
26. A tak Saul táhl s jedné strany hory, David pak a muži jeho po
druhé straně hory. A pospíšil David, aby mohl utéci od tváři Saulovy;
nebo Saul s lidem svým obkličovali Davida i muže jeho, aby je zjímali.
27. V tom přišel posel k Saulovi, řka: Pospěš a přiď, nebo Filistinští
vtrhli do země.
28. A protož navrátil se Saul od honění Davida, táhl proti
Filistinským. Pročež nazvali to místo: Skála rozdělující.
29. (24:1) Odšed pak David odtud, bydlil v místech bezpečných Engadi.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.