Bible kralická: 1. Samuelova, 27. kapitola

1. Řekl pak David v srdci svém: Když tedyž sejdu od ruky Saulovy, nic
mi lepšího není, než abych naprosto utekl do země Filistinské. I pustí
o mně Saul, a nebude mne více hledati v žádných končinách Izraelských,
a tak ujdu ruky jeho.
2. Tedy vstav David, odebral se sám i těch šest set mužů, kteříž byli
s ním, k Achisovi synu Maoch, králi Gát.
3. I bydlil David s Achisem v Gát, on i muži jeho, jeden každý s
čeledí svou, David i dvě ženy jeho, Achinoam Jezreelská, a Abigail
Karmelská někdy žena Nábalova.
4. A když bylo oznámeno Saulovi, že utekl David do Gát, přestal ho
hledati více.
5. Řekl pak David Achisovi: Prosím, jestliže jsem nalezl milost před
očima tvýma, ať mi dají místo v některém městě krajiny této, abych tam
bydlil; nebo proč má bydliti služebník tvůj s tebou v městě
královském?
6. I dal mu Achis v ten den Sicelech, odkudž Sicelech bylo králů
Judských až do dne tohoto.
7. Byl pak počet dnů, v nichž bydlil David v krajině Filistinské, den
a čtyři měsíce.
8. I vycházel David s muži svými, vpády činíce na Gessurské a
Gerzitské a Amalechitské, (nebo ti bydlili v zemi té od starodávna),
kudy se chodí přes Sur až do země Egyptské.
9. A hubil David krajinu tu, nenechávaje živého muže ani ženy; bral
také ovce i voly, i osly i velbloudy, i šaty, a navracoval se a
přicházel k Achisovi.
10. A když se ptal Achis: Kam jste dnes vpadli? odpověděl David: K
straně polední Judově, a k straně polední Jerachmeelově, a k straně
polední Cinejského.
11. Neživil pak David ani muže ani ženy, aby koho přivoditi měl do
Gát; nebo myslil: Aby na nás nežalovali, řkouce: Tak učinil David. A
ten obyčej jeho byl po všecky dny, dokudž zůstával v krajině
Filistinské.
12. I věřil Achis Davidovi, řka: Jižtě se velice zošklivil lidu svému
Izraelskému, protož budeť mi za služebníka na věky.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.