Bible kralická: 1. Samuelova, 29. kapitola

1. A tak shromáždili Filistinští všecka vojska svá u Afeku, Izrael pak
položil se u studnice, kteráž byla v Jezreel.
2. I táhla knížata Filistinská po stu a po tisících, David pak a muži
jeho táhli nazad s Achisem.
3. Tedy řekla knížata Filistinská: K čemu jsou Židé tito? Odpověděl
Achis knížatům Filistinským: Zdaliž toto není David služebník Saule,
krále Izraelského, kterýž byl při mně dnů těchto, nýbrž těchto let, a
neshledal jsem na něm ničeho ode dne, jakž odpadl od Saule, až do
tohoto dne?
4. I rozhněvala se na něj knížata Filistinská, a řekli jemu ta knížata
Filistinská: Odešli zase muže toho, ať se navrátí k místu svému,
kteréž jsi mu ukázal, a nechť netáhne s námi k boji, aby se nám
nepostavil za nepřítele v bitvě. Nebo čím se zalíbiti může pánu svému
tento? Zdali ne hlavami mužů těchto?
5. Zdaliž tento není ten David, o kterémž zpívali v houfích
plésajících, říkajíce: Porazil Saul svůj tisíc, ale David svých deset
tisíců?
6. I povolal Achis Davida, a řekl jemu: Živť jest Hospodin, že jsi
upřímý, a líbí mi se vycházení tvé i vcházení tvé se mnou do vojska.
Nebo neshledal jsem na tobě nic zlého ode dne, v kterýž jsi přišel ke
mně, až do dne tohoto, ale před očima knížat nejsi vzácný.
7. Protož nyní navrať se a jdi v pokoji, a nebudeš těžký v očích
knížat Filistinských.
8. I řekl David Achisovi: Co jsem pak učinil, a co jsi shledal na
služebníku svém ode dne, v kterýž jsem počal býti u tebe, až do tohoto
dne, abych nešel a nebojoval proti nepřátelům pána svého krále?
9. A odpovídaje Achis, řekl Davidovi: Vímť, že jsi vzácný před očima
mýma jako anděl Boží, ale knížata Filistinská řekla: Nechť netáhne s
námi k boji.
10. Nyní tedy vstaň tím raněji a služebníci pána tvého, kteříž přišli
s tebou, a vstanouce tím spíše ráno, hned jakž by zasvitávalo,
odejděte.
11. I vstal David, on i muži jeho, aby odšel tím raněji, a navrátil se

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.