Bible kralická: 1. Samuelova, 3. kapitola

1. Mládenček pak Samuel přisluhoval Hospodinu při Elí, a řeč
Hospodinova byla vzácná v těch dnech, aniž bývalo vidění zjevného.
2. Stalo se pak jednoho dne, když Elí ležel na místě svém, (a již byl
počal scházeti na oči, a nemohl viděti),
3. Samuel také spal, a světlo Boží ještě zhašeno nebylo v chrámě
Hospodinově, v němž byla truhla Boží,
4. Že zavolal Hospodin Samuele. Kterýž řekl: Teď jsem.
5. I běžel k Elí a řekl: Teď jsem, nebo jsi mne volal. I odpověděl:
Nevolal jsem, jdi zase spáti. Kterýž odšed, spal.
6. Opět pak Hospodin zavolal Samuele. A vstav Samuel, šel k Elí a
řekl: Teď jsem, nebo jsi mne volal. I odpověděl: Nevolalť jsem, synu
můj; jdi zase, spi.
7. Samuel pak ještě neznal Hospodina, a ještě nebyla mu zjevena řeč
Hospodinova.
8. Tedy opět Hospodin zavolal Samuele po třetí. Kterýžto vstav, šel k
Elí a řekl: Teď jsem, nebo jsi mne volal. Tedy srozuměl Elí, že byl
Hospodin volal mládence.
9. I řekl Elí k Samuelovi: Jdi, spi, a bude-li tě volati, řekneš:
Mluv, Hospodine, nebo slyší služebník tvůj. Odšel tedy Samuel, a spal
na místě svém.
10. I přišel Hospodin, a stál a zavolal, jako i prvé, a řekl: Samueli,
Samueli! Odpověděl Samuel: Mluv, nebo slyší služebník tvůj.
11. I řekl Hospodin Samuelovi: Aj, já učiním věc takovou v Izraeli,
kterouž kdokoli uslyší, zníti jemu bude v obou uších jeho.
12. V ten den uvedu na Elí všecko to, což jsem mluvil proti domu jeho;
počnuť i dokonám.
13. A ukáži jemu, že já soudím dům jeho až na věky pro nepravost, o
níž věděl; nebo znaje, že na se zlořečenství uvodí synové jeho, a však
nezbránil jim.
14. A protož jsem zapřisáhl domu Elí, že nebude vyčištěna nepravost
domu Elí žádnou obětí, ani obětí suchou až na věky.
15. I spal Samuel až do jitra, a otevřel dvéře domu Hospodinova;
ostýchal se pak Samuel oznámiti Elí toho vidění.
16. Tedy povolal Elí Samuele a řekl: Samueli, synu můj. Kterýž
odpověděl: Teď jsem.
17. I řekl: Jaká jest to řeč, kterouž mluvil tobě? Netaj medle přede
mnou. Toto učiň tobě Bůh a toto přidej, jestliže co zatajíš přede mnou
ze všech slov, kteráž mluvil tobě.
18. A tak oznámil jemu Samuel všecka slova, a ničeho nezatajil před
ním. A on řekl: Hospodinť jest, nechť učiní, což ráčí.
19. Rostl pak Samuel, a Hospodin byl s ním, tak že nedopustil padnouti
žádnému slovu jeho na zem.
20. Z čehož poznal všecken Izrael od Dan až do Bersabé, že Samuel jest
věrný prorok Hospodinův.
21. Nebo se jemu i potom ukazoval Hospodin v Sílo, jakož se byl prvé
zjevil Hospodin Samuelovi v Sílo, skrze řeč Hospodinovu.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.