Bible kralická: 1. Samuelova, 30. kapitola

1. Byl pak, když se navrátil David a muži jeho do Sicelechu, den
třetí, jakž Amalechitští byli vpád učinili k straně polední i k
Sicelechu, a vyhubili Sicelech, a vypálili jej.
2. A zajali ženy, kteréž byly v něm. Nezabili žadného, ani malého ani
velikého, ale szajímali a odešli cestou svou.
3. A když přišel David a muži jeho k městu, aj, vypáleno bylo ohněm, a
ženy jejich, též synové a dcery jejich zajati byli.
4. Tedy David i lid jeho, kterýž s ním byl, pozdvihše hlasu svého,
plakali, až již více plakati nemohli.
5. Obě také manželky Davidovy zajaty jsou, Achinoam Jezreelitská, a
Abigail žena někdy Nábale Karmelského.
6. I ssoužen jest David náramně, nebo se smlouval lid, aby ho
ukamenovali, (hořkostí zajisté naplněna byla duše všeho lidu, jednoho
každého pro syny jeho a pro dcery jeho). Však posilnil se David v
Hospodinu Bohu svém.
7. I řekl David Abiatarovi knězi, synu Achimelechovu: Medle, vezmi na
sebe efod. I vzal Abiatar efod pro Davida.
8. Tázal se pak David Hospodina, řka: Mám-li honiti lotříky ty? A
dohoním-li se jich? I řekl jemu: Hoň, nebo se jich jistě dohoníš, a
své mocně vysvobodíš.
9. A tak odšed David sám i těch šest set mužů, kteříž byli s ním,
přišli až ku potoku Bezor; někteří pak tu pozůstali.
10. I honil je David se čtyřmi sty mužů; nebo bylo pozůstalo dvě stě
mužů, kteříž ustavše, nemohli přejíti potoka Bezor.
11. A nalezše muže Egyptského v poli, přivedli jej k Davidovi. I dali
jemu chleba, aby pojedl; dali jemu také i vody píti.
12. Dali jemu též kus hrudy fíků a dva hrozny suché. A tak pojedl a
okřál zase, (nebo byl nic nejedl ani nepil tři dni a tři noci).
13. Zatím řekl jemu David: Čí jsi ty? A odkud jsi? Kterýž odpověděl:
Rodem jsem z Egypta, služebník muže Amalechitského, a opustil mne pán
můj, proto že jsem stonal, dnes třetí den.
14. Byli jsme zajisté vpád učinili k straně polední Ceretejského, a v
tu stranu, kteráž jest Judova, a ku poledni, kteráž jest Kálefova, a
Sicelech jsme vypálili ohněm.
15. Tedy řekl jemu David: Mohl-li bys dovésti mne k těm lotříkům?
Kterýž řekl: Přisáhni mi skrze Boha, že mne nezabiješ, a že mne
nevydáš v ruku pána mého, a přivedu tě na ty lotříky.
16. I přivedl ho. (A aj, byli se rozprostřeli po vší té zemi, jedouce
a pijíce a provyskujíce nade všemi kořistmi tak velikými, kteréž
pobrali z země Filistinské a z země Judovy.)
17. Protož bil je David od večera až do večera druhého dne, aniž kdo z
nich ušel, kromě čtyř set mládenců, kteříž vsedše na velbloudy,
utekli.
18. A tak odjal David všecko, což byli pobrali Amalechitští; také obě
ženy své vysvobodil David.
19. A nezhynulo jim nic, ani malého ani velikého, i z synů i ze dcer,
i z loupeže a ze všeho, což jim vzato bylo; všecko zase David přivedl.
20. Nadto szajímal David všecka stáda bravů i skotů, kteráž hnali před
dobytkem svým, a pravili: Totoť jsou kořisti Davidovy.
21. Přišel pak David k těm dvěma stům mužů, kteříž byli ustali, tak že
nemohli jíti za Davidem, jimž byli kázali zůstati při potoku Bezor;
tedy vyšli vstříc Davidovi a lidu, kterýž byl s ním. A přistoupiv
David k tomu lidu, pozdravil jich přátelsky.
22. Ale všickni, což jich koli bylo zlých a bezbožných mezi těmi muži,
kteříž chodili s Davidem, mluvili, řkouce: Poněvadž nešli s námi,
nedáme jim z kořistí, kteréž jsme odjali, toliko každému manželku jeho
a syny jeho, aby vezmouce je, odešli.
23. David pak řekl: Nečiňte tak, bratří moji, s tím, což nám dal
Hospodin, kterýž nás ostříhal a dal vojsko, jenž vytáhlo proti nám, v
ruku naši.
24. A kdož vás uposlechne v té věci? Nebo jakýž bude díl toho, kterýž
vyšel k bitvě, takovýž bude díl i toho, kterýž hlídal břemen; rovně se
děliti budou.
25. A tak bývalo od toho dne i potom, nebo to za právo a obyčej uložil
v Izraeli až do tohoto dne.
26. A když přišel David do Sicelechu, poslal z těch kořistí starším
Juda, přátelům svým, řka: Teď máte dar z loupeží nepřátel
Hospodinových.
27. Těm, kteříž byli v Bethel, a kteříž v Rámat ku poledni, a kteříž
byli v Jeter;
28. Též kteříž v Aroer, a kteříž v Sefama, a kteříž v Estemo;
29. A kteříž v Rachal, a kteříž v městech Jerachmeelových, a kteříž v
městech Cinejského;
30. I těm, kteříž v Horma, a kteříž v Korasan, a kteříž v Atach;

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.