Bible kralická: 1. Samuelova, 7. kapitola

1. Tedy přišli muži Kariatjeharim a vzali odtud truhlu Hospodinovu, a
vnesli ji do domu Abinadabova na pahrbek, a Eleazara syna jeho
posvětili, aby ostříhal truhly Hospodinovy.
2. Stalo se pak, že od toho času, jakž zůstala truhla v Kariatjeharim,
když bylo přeběhlo mnoho dní, a byl již rok dvadcátý, teprv se
roztoužil všecken dům Izraelský po Hospodinu.
3. Nebo byl mluvil Samuel ke všemu domu Izraelskému, řka: Jestliže
celým srdcem svým obracíte se k Hospodinu, odejměte bohy cizí z
prostředku sebe i Astarota, a ustavte srdce své při Hospodinu, a
služte jemu samému, a vysvobodí vás z ruky Filistinských.
4. A tak zavrhli synové Izraelští Bálim i Astarota, a sloužili
Hospodinu samému.
5. Byl také řekl Samuel: Shromažďte všecken lid Izraelský do Masfa, a
modliti se budu za vás Hospodinu.
6. I shromáždili se do Masfa, a vážíce vodu, vylévali před Hospodinem,
a postíce se v ten den, řekli tam: Zhřešili jsme proti Hospodinu. A
soudil Samuel syny Izraelské v Masfa.
7. Uslyšavše pak Filistinští, že synové Izraelští shromáždili se do
Masfa, vytáhla knížata Filistinská proti Izraelovi. Což když uslyšeli
synové Izraelští, báli se příchodu Filistinských.
8. Pročež řekli synové Izraelští Samuelovi: Nepřestávej volati za nás
k Hospodinu Bohu našemu, aby nás vysvobodil z ruky Filistinských.
9. Vzav tedy Samuel beránka jednoho, kterýž ještě ssal, obětoval ho
celého v obět zápalnou Hospodinu. I modlil se Samuel Hospodinu za
Izraele, a uslyšel jej Hospodin.
10. I bylo, že když Samuel obětoval obět zápalnou, Filistinští
přiblížili se, aby bojovali proti Izraelovi, ale zahřměl Hospodin
hřímáním náramným v ten den nad Filistinskými, a potřel je, i poraženi
jsou před tváří Izraele.
11. Vytáhše pak muži Izraelští z Masfa, stihali Filistinské, a bili je
až pod Betchar.
12. Tehdy vzav Samuel kámen jeden, položil jej mezi Masfa a mezi Sen,
a nazval jméno jeho Eben-Ezer; nebo řekl: Až potud pomáhal nám
Hospodin.
13. A tak sníženi jsou Filistinští, a netáhli více na pomezí
Izraelské; a byla ruka Hospodinova proti Filistinským po všecky dny
Samuelovy.
14. Navrácena jsou také města Izraelovi, kteráž byli Filistinští
odtrhli od Izraele, počna od Akaron až do Gát; i pomezí jejich
vysvobodil Izrael z ruky Filistinských. A byl pokoj mezi Izraelem a
Amorejskými.
15. I soudil Samuel Izraele po všecky dny života svého.
16. A chodě každého roku, obcházel Bethel a Galgala i Masfa, a soudil
Izraele na všech těch místech.
17. (Potom navracoval se do Ramata, nebo tam byl dům jeho, a tam

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.