Bible kralická: 1. Samuelova, 8. kapitola

1. Když se pak zstaral Samuel, ustanovil syny své za soudce v Izraeli.
2. A bylo jméno syna jeho prvorozeného Joel, a jméno druhého Abia; ti
byli soudcové v Bersabé.
3. Nechodili pak synové jeho po cestách jeho, ale uchýlili se po
lakomství, a berouce dary, převraceli soud.
4. Shromáždili se tedy všickni starší Izraelští, a přišli k Samuelovi
do Ramata.
5. A řekli jemu: Aj, tys se již zstaral, a synové tvoji nechodí po
cestách tvých; protož nyní ustanov nám krále, aby soudil nás, jakož
jest u všech národů.
6. I nelíbila se ta řeč Samuelovi, že řekli: Dej nám krále, aby nás
soudil. Protož modlil se Samuel Hospodinu.
7. Tedy řekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu lidu ve všem, což
mluví tobě; nebo ne tebouť jsou pohrdli, ale mnou pohrdli, abych
nekraloval nad nimi.
8. Podlé všech skutků těch, kteréž činili od onoho dne, v němž jsem je
vyvedl z Egypta až do tohoto dne, kdyžto opustili mne, a sloužili
bohům cizím, takť oni činí i tobě.
9. Protož nyní uposlechni hlasu jejich, a však nejprv osvědč pilně
před nimi, a oznam jim obyčej krále, kterýž nad nimi kralovati bude.
10. I mluvil Samuel všecky řeči Hospodinovy k lidu, kteříž krále
žádali od něho.
11. A řekl: Tento bude obyčej krále, kterýž kralovati bude nad vámi:
Bráti bude syny vaše, a dá je k vozům svým, a zdělá sobě z nich
jezdce, a běhati budou před vozem jeho.
12. Také ustanoví je sobě za hejtmany nad tisíci a za padesátníky, a
aby jemu orali rolí jeho, a žali obilé jeho, též aby jemu dělali
nástroje válečné a přípravy k vozům jeho.
13. Dcery také vaše bráti bude, aby dělaly masti, a byly kuchařky a
pekařky.
14. Nadto pole vaše a vinice vaše, i olivoví vaše nejvýbornější pobéře
a rozdá služebníkům svým.
15. Také z toho, což vsejete, a z vinic vašich desátky bráti bude, a
dá komorníkům a služebníkům svým.
16. Též služebníky vaše a děvky vaše, a mládence vaše nejzpůsobnější,
i osly vaše vezme, aby jimi dělal dílo své.
17. Z stád vašich desátky bráti bude, a vy budete jemu za služebníky.
18. I budete volati v ten den příčinou krále vašeho, kteréhož byste
sobě vyvolili, a nevyslyší vás Hospodin dne toho.
19. Nechtěl však lid uposlechnouti řeči Samuelovy, a řekli: Nikoli,
ale král bude nad námi,
20. Abychom i my také byli, jako všickni jiní národové, a souditi nás
bude král náš, a vycházeje před námi, bojovati bude za nás.
21. Vyslyšev tedy Samuel všecka slova lidu, oznámil je Hospodinu.
22. I řekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu jejich, a ustanov jim
krále. Protož řekl Samuel mužům Izraelským: Jdětež jeden každý do
města svého.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.