Bible kralická: 2. Královská, 1. kapitola

1. V tom zprotivil se Moáb Izraelovi po smrti Achabově.
2. A Ochoziáš spadl skrze mříži paláce svého letního, kterýž byl v
Samaří, a stonal. I poslal posly, řka jim: Jděte, pilně se ptejte
Belzebuba, boha Akaron, povstanu-li z nemoci této?
3. Ale anděl Hospodinův řekl Eliášovi Tesbitskému: Vstana, jdi vstříc
poslům krále Samařského a mluv k nim: Zdali není Boha v Izraeli, že
jdete dotazovati se Belzebuba, boha Akaron?
4. Protož takto praví Hospodin: S ložce, na kterémžs se složil,
nesejdeš, ale jistotně umřeš. I odšel Eliáš.
5. A když se navrátili poslové k němu, řekl jim: Pročež jste se zase
vrátili?
6. Odpověděli jemu: Muž nějaký vyšel nám v cestu a řekl nám: Jděte,
navraťte se k králi, kterýž vás poslal, a rcete jemu: Takto praví
Hospodin: Zdali není Boha v Izraeli, že ty posíláš tázati se
Belzebuba, boha Akaron? Protož s ložce, na kterémžs se složil,
nesejdeš, ale jistotně umřeš.
7. I řekl jim: Jaký jest způsob muže toho, kterýž vám vstříc vyšel a
mluvil vám ty řeči?
8. Kteříž odpověděli jemu: Jest člověk chlupatý, a pasem koženým
přepásán na bedrách svých. Tedy řekl: Eliáš Tesbitský jest.
9. Protož poslal pro něj padesátníka s padesáti jeho. Kterýž šel k
němu, a aj, seděl na vrchu hory. I řekl jemu: Muži Boží, král
rozkázal, abys sstoupil dolů.
10. Odpovídaje Eliáš, řekl padesátníku: Jestliže jsem muž Boží, nechť
sstoupí oheň s nebe, a sžíře tě i tvých padesát. A tak sstoupil oheň s
nebe, a sežral jej i padesát jeho.
11. Opět poslal k němu král padesátníka jiného s padesáti jeho. Kterýž
mluvil a řekl jemu: Muži Boží, takto rozkázal král: Rychle sstup dolů.
12. I odpověděl Eliáš a řekl jim: Jestliže jsem muž Boží, nechť
sstoupí oheň s nebe, a sžíře tě i tvých padesát. A tak sstoupil oheň
Boží s nebe, a sežral jej i padesát jeho.
13. Ještě poslal padesátníka třetího s padesáti jeho. Pročež vstoupiv,
přišel ten třetí padesátník, a klekl na kolena svá před Eliášem, a
prose ho pokorně, řekl jemu: Muži Boží, prosím, nechť jest drahá duše
má i duše služebníků tvých padesáti těchto před očima tvýma.
14. Aj, oheň sstoupiv s nebe, sežral dva první padesátníky s padesáti
jejich, ale nyní nechť jest drahá duše má před očima tvýma.
15. Řekl pak anděl Hospodinův Eliášovi: Sstup s ním, neboj se nic
tváři jeho. Tedy vstav, šel s ním k králi.
16. A mluvil jemu: Takto praví Hospodin: Proto že jsi poslal posly
tázati se Belzebuba, boha Akaron, (jako by nebylo Boha v Izraeli, abys
se tázal slova jeho), protož s ložce, na kterémžs se složil, nesejdeš,
ale jistotně umřeš.
17. I umřel podlé řeči Hospodinovy, kterouž mluvil Eliáš, a kraloval
Joram místo něho léta druhého Jehorama syna Jozafatova, krále
Judského; nebo on neměl syna.
18. O jiných pak věcech Ochoziášových, kteréž činil, zapsáno jest v
knize o králích Izraelských.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.