Bible kralická: 2. Královská, 10. kapitola

1. Měl pak Achab sedmdesáte synů v Samaří. I napsal Jéhu list, a
poslal jej do Samaří k knížatům Jezreelským, starším, a kteříž chovali
syny Achabovy, s tímto poručením:
2. Hned jakž vás dojde list tento, poněvadž u vás jsou synové pána
vašeho, jsou i vozové u vás, i koni, i město hrazené a zbroj,
3. Vybeřte nejlepšího a nejzpůsobnějšího z synů pána svého, a posaďte
na stolici otce jeho, a bojujte za dům pána svého.
4. Kteříž bojíce se náramně, pravili: Aj, dva králové neostáli před
ním, a kterak my ostojíme?
5. A tak poslal ten, kterýž byl ustanoven nad domem, a kterýž
ustanoven byl nad městem, i starší, a kteříž chovali syny Achabovy, k
Jéhu, řkouce: Služebníci tvoji jsme, a všecko, což nám rozkážeš,
učiníme. Neustanovíme žádného krále; což se tobě dobře líbí, učiň.
6. I napsal k nim list po druhé, řka: Jste-li moji a hlasu mého
posloucháte-li, vezmouce hlavy všech synů pána svého, přiďte ke mně
zítra o tomto času do Jezreel. (Synů pak králových bylo sedmdesáte
mužů u nejpřednějších v městě, kteříž chovali je.)
7. Tedy stalo se, jakž jich došel list ten, že zjímali syny královské,
a zbili sedmdesáte mužů, a vkladše hlavy jejich do košů, poslali je k
němu do Jezreel.
8. A přišed posel, oznámil jemu, řka: Přinesli hlavy synů královských.
A on řekl: Sklaďte je na dvě hromady u vrat brány až do jitra.
9. Potom ráno vyšed, postavil se a řekl všemu lidu: Spravedliví jste
vy. Aj, já spuntoval jsem se proti pánu svému a zabil jsem jej; kdo by
pobil tyto všecky?
10. Věztež nyní, žeť nepochybilo nižádné slovo Hospodinovo, kteréž
mluvil Hospodin proti domu Achabovu, ale vykonal Hospodin to, což byl
mluvil skrze služebníka svého Eliáše.
11. A tak pobil Jéhu všecky, kteříž pozůstali z domu Achabova v
Jezreel, i všecky nejpřednější jeho, i známé jeho, i kněží jeho, tak
že nezůstalo z nich žádného živého.
12. Potom vstav, odebral se a jel do Samaří, a již byl v Betekedu
pastýřů na cestě.
13. I nalezl tam Jéhu bratří Ochoziáše, krále Judského, a řekl: Kdo
jste vy? Odpověděli: Jsme bratří Ochoziášovi a jdeme, abychom
pozdravili synů králových a synů královny.
14. Tedy řekl: Zjímejte je živé. I zjímali je živé, a pobili je u
čisterny v Betekedu, čtyřidceti a dva muže, a nezůstal z nich žádný.
15. Potom bera se odtud, nalezl Jonadaba syna Rechabova, kterýž se s
ním potkal, a pozdravil ho. I řekl jemu: Jest-liž srdce tvé přímé,
jako jest srdce mé s srdcem tvým? Odpověděl Jonadab: Jest, arci jest.
Řekl Jéhu: Podejž mi ruky své. I podal mu ruky své. A on kázal mu
vsednouti k sobě na vůz,
16. A řekl: Pojeď se mnou, a viz horlivost mou pro Hospodina. A tak
vezli jej na voze jeho.
17. Když pak přijel do Samaří, pobil všecky, kteříž byli pozůstali z
domu Achabova v Samaří, a vyhladil jej vedlé řeči Hospodinovy, kterouž
byl mluvil k Eliášovi.
18. Zatím shromáždiv Jéhu všecken lid, řekl jim: Achab málo sloužil
Bálovi, Jéhu bude mu více sloužiti.
19. Protož nyní všecky proroky Bálovy, všecky služebníky jeho, a
všecky kněží jeho svolejte ke mně, ať žádný tam nezůstává; nebo
velikou obět budu obětovati Bálovi. Kdož by koli nebyl přítomen,
nezůstane živ. Ale Jéhu činil to chytře, aby vyhladil ctitele Bálovy.
20. Řekl také Jéhu: Zasvěťte svátek Bálovi. I prohlásili jej.
21. Rozeslal zajisté Jéhu po vší zemi Izraelské. I sešli se všickni
ctitelé Bálovi, tak že nezůstalo ani jednoho, ješto by nepřišel. A
když vešli do domu Bálova, naplněn jest dům Bálův, od jednoho konce až
do druhého.
22. Tedy řekl tomu, kterýž vládl rouchem: Vynes roucha všechněm
ctitelům Bálovým. I přinesl jim roucha.
23. Potom všel i Jéhu a Jonadab syn Rechabův do domu Bálova, a řekl
ctitelům Bálovým: Vyhledejte a vizte, ať není zde s vámi někdo z
ctitelů Hospodinových, kromě samých ctitelů Bálových.
24. A tak vešli, aby obětovali oběti a zápaly. Jéhu pak postavil sobě
vně osmdesáte mužů, jimž byl řekl: Jestliže kdo uteče z lidí těch,
kteréž já uvozuji vám v ruce vaše, život váš za život jeho.
25. I stalo se, když kněz dokonal obětování zápalu, řekl Jéhu
drabantům a hejtmanům: Vejdětež a zbíte je, ať žádný neuchází.
Kteřížto pobili je ostrostí meče, a rozmetali tělajejich drabanti a
hejtmané. Potom šli dále do každého města, kdež byl dům Bálův,
26. A vymítajíce modly z domu Bálova, pálili je.
27. Zkazili také modlu Bálovu, a zbořivše dům jeho, nadělali z něho
záchodů až do dnešního dne.
28. A tak vyplénil Jéhu Bále z lidu Izraelského.
29. A však proto od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž přivedl k
hřešení Izraele, neodstoupil Jéhu, totiž od těch telat zlatých, kteráž
byla v Bethel a v Dan.
30. Tedy řekl Hospodin Jéhu: Poněvadž jsi snažně vykonal to, což
dobrého jest před očima mýma, a všecky věci, kteréž jsem měl v srdci
svém, učinil jsi domu Achabovu, synové tvoji až do čtvrtého pokolení
seděti budou na stolici Izraelské.
31. Ale Jéhu nebyl toho pilen, aby chodil v zákoně Hospodina, Boha
Izraelského, celým srdcem svým, aniž odstoupil od hříchů Jeroboáma,
kterýž byl uvedl v hříchy lid Izraelský.
32. Za těch dnů počal Hospodin zmenšovati Izraele; nebo je porazil
Hazael po všech končinách Izraelských,
33. Od Jordánu, proti východu slunce, všecku zemi Galád, Gádovu a
Rubenovu i Manassesovu, od Aroer, kteréž jest při potoku Arnon, tak
Galád jako Bázan.
34. O jiných věcech Jéhu, a cožkoli činil, i o vší síle jeho, sepsáno
jest v knize o králích Izraelských.
35. I usnul Jéhu s otci svými, a pochovali jej v Samaří, a kraloval
Joachaz syn jeho místo něho.
36. Dnů pak, v nichž kraloval Jéhu nad lidem Izraelským v Samaří, bylo
let osmmecítma.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.