Bible kralická: 2. Královská, 11. kapitola

1. Atalia pak matka Ochoziášova viduci, že umřel syn její, vstavši,
pomordovala všecko símě královské.
2. Ale Jozaba dcera krále Jehorama, sestra Ochoziášova, vzala Joasa
syna Ochoziášova, a ukradši ho z prostředku synů královských, kteříž
mordováni byli, skryla jej i s chůvou jeho v pokoji, kdež lůže byla. A
tak skryli ho před Atalií, a není zamordován.
3. I byl s ní v domě Hospodinově tajně za šest let, v nichž Atalia
kralovala nad zemí.
4. Léta sedmého poslav Joiada, povolal setníků, hejtmanů a drabantů. I
uvedl je k sobě do domu Hospodinova, a učinil s nimi smlouvu, a
zavázav je přísahou v domě Hospodinově, ukázal jim syna králova.
5. A přikázal jim, řka: Tato jest věc, kterouž učiníte: Třetí díl vás,
kteříž přicházíte v sobotu, a držíte stráž, bude při domě králově,
6. A díl třetí bude u brány Sur, a třetí díl bude u brány za drabanty,
a budete stráž držeti, ostříhajíce domu tohoto před outokem.
7. Vy pak všickni, kteříž byste odjíti měli v sobotu, po vykonání
povinnosti při domě Hospodinově, ve dvě poboční stráže rozdělení,
buďte při králi.
8. A tak obstoupíte krále vůkol, jeden každý majíce braň svou v rukou
svých. Kdož by pak šel do šiku vašeho, ať umře; a budete při králi,
když bude vycházeti i když bude vcházeti.
9. Protož učinili setníci ti všecky věci tak, jakž byl rozkázal Joiada
kněz, a vzavše jeden každý muže své, kteříž přicházeli v sobotu a
kteříž odcházeli v sobotu, přišli k Joiadovi knězi.
10. I dal kněz setníkům kopí a pavézy, kteréž byly Davida krále, a
kteréž byly v domě Hospodinově.
11. Stáli pak ti drabanti, jeden každý držíce braň svou v ruce své, od
pravé strany domu až do levé strany domu, proti oltáři a proti domu
při králi vůkol.
12. Tedy vyvedl syna králova, a vstavil na něj korunu a ozdobu. I
ustanovili jej králem a pomazali ho, a plésajíce rukama, říkali: Živ
buď král!
13. V tom uslyševši Atalia hluk plésajícího lidu, vešla k lidu do domu
Hospodinova.
14. A když pohleděla, a aj, král stál na místě vyšším, vedlé obyčeje s
knížaty, a trouby byly před králem, a všecken lid země byl vesel, i
troubili v trouby. Tedy roztrhla Atalia roucho své a zkřikla:
Spiknutí, spiknutí!
15. Protož rozkázal Joiada kněz těm setníkům ustaveným nad vojskem,
řka jim: Pusťte ji prostředkem řadu, a i toho, kdož by za ní šel,
zabíte mečem. Nebo byl řekl kněz: Ať není zabita v domě Hospodinově.
16. I pustili ji. Ale když přišla na cestu, kudy koni vcházejí do domu
královského, tu jest zabita.
17. Tedy učinil Joiada smlouvu mezi Hospodinem a mezi králem, i mezi
lidem, aby byli lid Hospodinův; též mezi králem a mezi lidem.
18. Potom šel všecken lid země do domu Bálova, a zbořili jej, i oltáře
jeho a obrazy jeho v kusy stroskotali; Matana také kněze Bálova zabili
před oltáři. Kněz pak znovu nařídil přisluhující v domě Hospodinově.
19. A pojav ty setníky a hejtmany, i drabanty se vším lidem země,
provázeli krále z domu Hospodinova, a přišli cestou k bráně drabantů
do domu královského. Kdežto posadil se na stolici královské.
20. I veselil se všecken lid země, a město se upokojilo. Atalii pak
zabili mečem u domu královského.
21. A byl Joas v sedmi letech, když počal kralovati.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.