Bible kralická: 2. Královská, 13. kapitola

1. Léta třimecítmého Joasa syna Ochoziáše, krále Judského, kraloval
Joachaz syn Jéhu nad Izraelem v Samaří sedmnácte let.
2. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma; nebo
následoval hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž přivedl k hřešení
Izraele, a neuchýlil se od nich.
3. I rozhněvala se prchlivost Hospodinova na Izraele, a vydal je v
ruku Hazaele krále Syrského, a v ruku Benadada syna Hazaelova po
všecky ty dny.
4. Ale když se modlil Joachaz Hospodinu, vyslyšel jej Hospodin. Viděl
zajisté trápení Izraelské, že je ssužoval král Syrský.
5. Protož dal Hospodin Izraelovi vysvoboditele, a vyšli z ruky
Syrských, i bydlili synové Izraelští v příbytcích svých jako kdy prvé.
6. Však proto neodstoupili od hříchů domu Jeroboámova, kterýž přivedl
k hřešení Izraele, nýbrž v nich chodili, ano i háj ještě zůstával v
Samaří,
7. Ačkoli nezanechal Joachazovi lidu, kromě padesáti jízdných a desíti
vozů a desíti tisíců pěších; nebo je pohubil král Syrský, a setřel je
jako prach při mlácení.
8. O jiných pak činech Joachazových, a cožkoli činil, i o síle jeho
zapsáno jest v knize o králích Izraelských.
9. I usnul Joachaz s otci svými, a pochovali ho v Samaří. Kraloval pak
Joas syn jeho místo něho.
10. Léta třidcátého sedmého Joasa krále Judského kraloval Joas syn
Joachazův nad Izraelem v Samaří šestnácte let.
11. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, neuchýliv se
od žádných hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž přivedl k hřešení
Izraele, ale chodil v nich.
12. O jiných pak činech Joasových, i cožkoli činil, i o síle jeho,
kterouž bojoval proti Amaziášovi králi Judskému, zapsáno jest v knize
o králích Izraelských.
13. I usnul Joas s otci svými, a sedl Jeroboám na stolici jeho. I
pochován jest Joas v Samaří s králi Izraelskými.
14. Elizeus pak roznemohl se nemocí těžkou, v kteréž i umřel. A přišel
byl k němu Joas král Izraelský, a pláče nad ním, řekl: Otče můj, otče
můj, vozové Izraelští a jízdo jeho!
15. Ale Elizeus řekl jemu: Vezmi lučiště a střely. I vzav, přinesl k
němu lučiště a střely.
16. Řekl dále králi Izraelskému: Vezmi v ruku svou lučiště. I vzal je
v ruku svou. Vložil také Elizeus ruce své na ruce královy.
17. A řekl: Otevři to okno k východu. A když otevřel, řekl Elizeus:
Střeliž. I střelil. Tedy řekl: Střela spasení Hospodinova a střela
vysvobození proti Syrským; nebo porazíš Syrské v Afeku, až i do konce
vyhladíš je.
18. Opět řekl: Vezmi střely. I vzal. Tedy řekl králi Izraelskému:
Střílej k zemi. I střelil po třikrát, potom tak nechal.
19. Pročež rozhněvav se na něj muž Boží, řekl: Měls pětkrát neb
šestkrát střeliti, ješto bys byl porazil Syrské, ažbys je i do konce
byl vyhladil; nyní pak jen po třikrát porazíš Syrské.
20. Potom umřel Elizeus, a pochovali ho. Lotříkové pak Moábští vtrhli
do země nastávajícího roku.
21. I stalo se, když pochovávali jednoho, že uzřevše ty lotříky,
uvrhli muže toho do hrobu Elizeova. Kterýžto muž, jakž tam padl, a
dotekl se kostí Elizeových, ožil a vstal na nohy své.
22. Hazael pak král Syrský, ssužoval Izraele po všecky dny Joachaza.
23. A milostiv jsa jim Hospodin, slitoval se nad nimi, a popatřil na
ně, pro smlouvu svou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem, a nechtěl jich
zahladiti, aniž zavrhl jich od tváři své až do tohoto času.
24. I umřel Hazael král Syrský, a kraloval Benadad syn jeho místo
něho.
25. Protož Joas syn Joachazův pobral zase města z ruky Benadada syna
Hazaelova, kteráž byl vzal z ruky Joachaza otce jeho válečně; nebo po

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.