Bible kralická: 2. Královská, 15. kapitola

1. Léta sedmmecítmého Jeroboáma krále Izraelského kraloval Azariáš syn
Amaziáše, krále Judského.
2. V šestnácti letech byl, když počal kralovati, a kraloval padesáte
dvě létě v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Jecholia z Jeruzaléma.
3. Ten činil, což dobrého jest před očima Hospodinovýma vedlé všech
věcí, kteréž činil Amaziáš otec jeho.
4. A však výsostí nezkazili, ještě lid obětoval a kadil na výsostech.
5. Ranil pak Hospodin krále, tak že byl malomocný až do dne smrti své,
a bydlil v domě obzvláštním. Pročež Jotam syn královský držel správu
nad domem, soudě lid země.
6. O jiných pak činech Azariášových, i cožkoli činil, psáno jest v
knize o králích Judských.
7. I usnul Azariáš s otci svými, a pochovali jej s otci jeho v městě
Davidově, a kraloval Jotam syn jeho místo něho.
8. Léta třidcátého osmého Azariáše krále Judského kraloval Zachariáš
syn Jeroboamův nad Izraelem v Samaří šest měsíců.
9. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, jakž činívali
otcové jeho, neuchýliv se od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž
přivedl k hřešení Izraele.
10. I spikl se proti němu Sallum syn Jábes a bil ho před lidem, i
zabil jej a kraloval místo něho.
11. O jiných pak věcech Zachariášových zapsáno jest v knize o králích
Izraelských.
12. Toť jest slovo Hospodinovo, kteréž mluvil k Jéhu, řka: Synové
tvoji do čtvrtého kolena seděti budou na stolici Izraelské. A tak se
stalo.
13. Sallum syn Jábesův kraloval léta třidcátého devátého Uziáše krále
Judského, a kraloval jeden měsíc v Samaří.
14. Nebo přitáhl Manahem syn Gádi z Tersa, a přišed do Samaří, porazil
Sallum syna Jábes v Samaří, a zabiv jej, kraloval na místě jeho.
15. O jiných pak činech Sallum i spiknutí jeho, kteréž učinil, zapsáno
jest v knize o králích Izraelských.
16. Tehdy pohubil Manahem město Tipsach, a všecky, kteříž byli v něm,
i všecky končiny jeho od Tersa, proto že mu ho neotevřeli. I
pomordoval je, a všecky těhotné jejich zroztínal.
17. Léta třidcátého devátého Azariáše krále Judského kraloval Manahem
syn Gádi nad Izraelem v Samaří za deset let.
18. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, neodvrátiv se
od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, (kterýž přivedl Izraele k hřešení),
po všecky dny své.
19. Když pak vytáhl Ful král Assyrský proti zemi té, dal Manahem
Fulovi deset tisíc centnéřů stříbra, aby mu byl nápomocen k utvrzení
království v rukou jeho.
20. I uložil Manahem daň na Izraele, na všecky bohaté, aby dávali
králi Assyrskému jeden každý po padesáti lotech stříbra. Takž obrátiv
se král Assyrský, nemeškal se více tu v zemi.
21. O jiných pak činech Manahemových, a cožkoli činil, zapsáno jest v
knize o králích Izraelských.
22. I usnul Manahem s otci svými, a kraloval Pekachia syn jeho místo
něho.
23. Léta padesátého Azariáše, krále Judského, kraloval Pekachia syn
Manahemův nad Izraelem v Samaří dvě létě.
24. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, neuchýliv se
od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž k hřešení přivedl Izraele.
25. Tedy spuntoval se proti němu Pekach syn Romeliův, hejtman jeho, s
Argobem i s Ariášem, a zabil jej v Samaří na paláci domu královského,
maje s sebou padesáte mužů Galádských. A zabiv jej, kraloval místo
něho.
26. Jiní pak skutkové Pekachia a všecko, což činil, zapsáno jest v
knize o králích Izraelských.
27. Léta padesátého druhého Azariáše krále Judského kraloval Pekach
syn Romeliův nad Izraelem v Samaří dvadceti let.
28. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, aniž
odstoupil od hříchů Jeroboáma syna Nebatova, kterýž k hřešení přivedl
Izraele.
29. Za dnů Pekacha krále Izraelského přitáhl Tiglatfalazar král
Assyrský, a vzal Jon a Abel, dům Maacha a Janoe, Kedes a Azor, i Galád
a Galilei, i všecku zemi Neftalím, a přenesl obyvatele jejich do
Assyrie.
30. Tedy spuntoval se Ozee syn Ela, proti Pekachovi synu Romeliovu, a
raniv ho, zabil jej, a kraloval na místě jeho léta dvadcátého Jotama
syna Uziášova.
31. O jiných pak činech Pekachových, a cožkoli činil, zapsáno jest v
knize o králích Izraelských.
32. Léta druhého Pekacha syna Romelia, krále Izraelského, kraloval
Jotam syn Uziáše, krále Judského.
33. V pětmecítma letech byl, když počal kralovati, a šestnácte let
kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Jerusa, dcera Sádochova.
34. A činil to, což pravého jest před očima Hospodinovýma. Všecko,
jakž činil Uziáš otec jeho, tak činil.
35. A však výsosti nebyly zkaženy, ještě lid obětoval a kadil na
výsostech. On vystavěl bránu hořejší domu Hospodinova.
36. O jiných pak činech Jotamových, a cožkoli činil, zapsáno jest v
knize o králích Judských.
37. Za dnů těch počal Hospodin posílati na Judu Rezina krále Syrského

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.