Bible kralická: 2. Královská, 16. kapitola

1. Sedmnáctého léta Pekacha syna Romeliova kraloval Achas syn Jotama,
krále Judského.
2. Ve dvadcíti letech byl Achas, když kralovati počal, a šestnácte let
kraloval v Jeruzalémě, ale nečinil toho, což pravého jest, před
Hospodinem Bohem svým, jako David otec jeho.
3. Nýbrž chodil po cestě králů Izraelských; nadto i syna svého dal
provésti skrze oheň vedlé ohavností pohanských, kteréž byl Hospodin
vyplénil před oblíčejem synů Izraelských.
4. Obětoval také a kadil na výsostech a na pahrbcích, i pod každým
stromem zeleným.
5. Tedy vytáhl Rezin král Syrský a Pekach syn Romeliášův, král
Izraelský, proti Jeruzalému k boji, a oblehli Achasa. Ale nemohli ho
dobyti.
6. (Toho času Rezin král Syrský odtrhl zase město Elat k Syrii, a
vyplénil Židy z Elot; Syrští pak přišedše do Elat, bydlili tam až do
dnešního dne.)
7. I poslal Achas posly k Tiglatfalazarovi králi Assyrskému, řka:
Služebník tvůj a syn tvůj jsem, přitáhni a vysvoboď mne z ruky krále
Syrského, a z ruky krále Izraelského, kteříž povstali proti mně.
8. A pobrav Achas stříbro a zlato, kteréž se nalézti mohlo v domě
Hospodinově a v pokladích domu královského, poslal králi Assyrskému
dar.
9. Tedy povolil jemu král Assyrský, a přitáhl k Damašku a dobyl ho, a
přenesl obyvatele jeho do Kir, Rezina pak zabil.
10. I vypravil se král Achas vstříc Tiglatfalazarovi králi Assyrskému
do Damašku. A uzřev král Achas oltář v Damašku, poslal k Uriášovi
knězi podobenství toho oltáře, a formu jeho vedlé všelikého díla jeho.
11. I vzdělal Uriáš kněz oltář vedlé všeho toho, což byl poslal král
Achas z Damašku. Tak učinil kněz Uriáš, prvé než se vrátil král Achas
z Damašku.
12. Když se pak navrátil král z Damašku, uzřev ten oltář přistoupil k
němu a obětoval na něm.
13. A tak zapálil zápal svůj i suchou obět svou, a obětoval obět
mokrou svou, a pokropil krví oltáře z pokojných obětí svých.
14. Oltář pak měděný, kterýž byl před Hospodinem, přenesl z přední
strany domu, aby nestál mezi oltářem jeho a mezi domem Hospodinovým, a
postavil jej po boku oltáře svého k půlnoci.
15. I přikázal král Achas knězi Uriášovi, řka: Na větším oltáři obětuj
zápaly jitřní, a obět suchou večerní, a obět zápalnou královskou s
obětí suchou její, i obět zápalnou všeho lidu země, a oběti suché
jejich, i oběti mokré jejich, a všelikou krví zápalu a všelikou krví
oběti kropiti budeš na něj, oltář pak měděný bude mi k doptávání se
Boha.
16. Tedy učinil Uriáš kněz všecko, jakž mu přikázal Achas.
17. Osekal také král Achas přepásaní podstavků, a odjal od nich pánve,
a moře složil s volů měděných, kteříž byli pod ním, a položil je na
dlážení kamenné.
18. Zastření také sobotní, kteréž byli udělali v domě, a vcházení
královské z zevnitř odjal od domu Hospodinova, boje se krále
Assyrského.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.