Bible kralická: 2. Královská, 17. kapitola

1. Léta dvanáctého Achasa krále Judského kraloval Ozee syn Ela v
Samaří nad Izraelem devět let.
2. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, ač ne tak jako
jiní králové Izraelští, kteříž byli před ním.
3. Proti němuž přitáhl Salmanazar král Assyrský. I učiněn jest Ozee
služebníkem jeho, a dával mu plat.
4. Shledal pak král Assyrský při Ozee puntování; nebo poslal posly k
Sua králi Egyptskému, a neposílal králi Assyrskému ročního platu.
Protož oblehl ho král Assyrský, a svázaného dal do žaláře.
5. I táhl král Assyrský po vší zemi; přitáhl také do Samaří, a ležel u
ní tři léta.
6. Léta pak devátého Ozee vzal král Assyrský Samaří, a přenesl Izraele
do Assyrie, a osadil je v Chelach a v Chabor při řece Gozan, a v
městech Médských.
7. To se stalo, proto že hřešili synové Izraelští proti Hospodinu Bohu
svému, kterýž je vyvedl z země Egyptské, aby nebyli pod mocí Faraona
krále Egyptského, a ctili bohy cizí,
8. Chodíce v ustanoveních pohanů, (kteréž byl vyvrhl Hospodin od tváři
synů Izraelských), a králů Izraelských, kteráž nařídili.
9. Přesto pokrytě se měli synové Izraelští, činíce to, což není
dobrého před Hospodinem Bohem svým, a vzdělali sobě výsosti ve všech
městech svých, od věže strážných až do města hrazeného.
10. A nastavěli sobě obrazů i hájů na všelikém pahrbku vysokém, a pod
každým stromem zeleným,
11. Zapalujíce tam vonné věci na všech výsostech, rovně jako pohané,
kteréž vyhnal Hospodin od tváři jejich. A činili věci nejhorší,
popouzejíce Hospodina.
12. A sloužili bohům nečistým, o nichž byl Hospodin řekl jim, aby
nečinili toho.
13. I osvědčoval Hospodin proti Izraelovi a proti Judovi skrze všecky
proroky i všecky vidoucí, řka: Odvraťte se od cest svých zlých, a
ostříhejte přikázaní mých a ustanovení mých vedlé všeho zákona, kterýž
jsem vydal otcům vašim, a kterýž jsem poslal k vám skrze služebníky
své proroky.
14. Však neposlechli, ale zatvrdili šíji svou, jako i otcové jejich
šíje své, kteříž nevěřili v Hospodina Boha svého.
15. A opovrhli ustanovení jeho i smlouvu jeho, kterouž učinil s otci
jejich, i osvědčování jeho, kterýmiž se jim osvědčoval, a odešli po
marnosti, a marní učiněni jsou, následujíce pohanů, kteříž byli vůkol
nich, o nichž jim byl přikázal Hospodin, aby nečinili jako oni.
16. A opustivše všecka přikázaní Hospodina Boha svého, udělali sobě
slitinu, dvé telat a háj, a klaněli se všemu vojsku nebeskému;
sloužili také Bálovi.
17. A vodili syny své a dcery své skrze oheň, a obírali se s hádáním a
kouzly, a tak vydali se v činění toho, což jest zlé před očima
Hospodinovýma, popouzejíce ho.
18. Protož rozhněval se Hospodin náramně na Izraele, a zahnal je od
tváři své, nezanechav z nich nic, kromě samého pokolení Judova.
19. Ano i Juda neostříhal přikázaní Hospodina Boha svého, ale chodili
v ustanoveních Izraelských, kteráž byli nařídili.
20. A protož opovrhl Hospodin všecko símě Izraelské a ssužoval je, a
vydal je v ruku loupežníků, až je i zavrhl od tváři své.
21. Nebo odtrhl Izraele od domu Davidova, a krále ustanovili Jeroboáma
syna Nebatova, Jeroboám pak odvrátil Izraele od následování Hospodina,
a přivedl je k hřešení hříchem velikým.
22. A chodili synové Izraelští ve všech hříších Jeroboámových, kteréž
on činil, a neodstoupili od nich,
23. Až zavrhl Hospodin Izraele od tváři své, jakož byl mluvil skrze
všecky služebníky své proroky. I vyhnán jest Izrael z země své do
Assyrie až do tohoto dne.
24. Potom král Assyrský přivedl lidi z Babylona, a z Kut a z Ava, a z
Emat a z Sefarvaim, a osadil je v městech Samařských místo synů
Izraelských, kteříž opanovavše Samaří, bydlili v městech jejich.
25. I stalo se, když tam bydliti počali, a nesloužili Hospodinu, že
poslal na ně Hospodin lvy, kteříž je dávili.
26. Protož mluvili králi Assyrskému, řkouce: Národové ti, kteréž jsi
přenesl a osadil v městech Samařských, neznají obyčeje Boha země té;
protož poslal na ně lvy, kteříž je hubí, proto že neznají obyčeje Boha
země té.
27. I přikázal král Assyrský, řka: Doveďte tam jednoho z těch kněží,
kteréž jste odtud přivedli, a odejdouce, nechť tam bydlí, a učí je
obyčeji Boha země té.
28. Přišel tedy jeden z kněží, kteréž byli přivedli z Samaří, a bydlil
v Bethel, a učil je, jak by měli sloužiti Hospodinu.
29. A však nadělali sobě jeden každý národ bohů svých, kteréž stavěli
v domě výsostí, jichž byli nadělali Samařští, jeden každý národ v
městech svých, v nichž bydlili.
30. Muži zajisté Babylonští udělali Sukkot Benot, muži pak Kutští
udělali Nergale, a muži Ematští udělali Asima.
31. Hevejští tolikéž udělali Nibchaz a Tartak, a Sefarvaimští pálili
syny své ohněm Adramelechovi a Anamelechovi, bohům Sefarvaimským.
32. A tak sloužili Hospodinu, nadělavše sobě z počtu svého kněží
výsostí, kteříž přisluhovali jim v domích výsostí.
33. Hospodina ctili, však předce bohům svým sloužili vedlé obyčeje
těch národů, odkudž převedeni byli.
34. A do dnes činí vedlé obyčejů starých; nebojí se Hospodina, a
nečiní vedlé ustanovení a úsudků jeho, ani vedlé zákona a přikázaní,
kteráž vydal Hospodin synům Jákobovým, jehož nazval Izraelem.
35. Učinil také byl Hospodin s nimi smlouvu, a přikázal jim, řka:
Nebudete ctíti bohů cizích, ani se jim klaněti, ani jim sloužiti, ani
jim obětovati.
36. Ale Hospodina, kterýž vás vyvedl z země Egyptské v síle veliké a v
rameni vztaženém, toho ctíti budete, a jemu se klaněti, a jemu
obětovati.
37. Také ustanovení a úsudků, i zákona a přikázaní, kteráž napsal vám,
ostříhati budete, plníce je po všecky dny, a nebudete ctíti bohů
cizích.
38. Nadto na smlouvu, kterouž jsem učinil s vámi, nezapomínejte, aniž
ctěte bohů cizích.
39. Ale Hospodina Boha vašeho se bojte; onť vás vysvobodí z ruky všech
nepřátel vašich.
40. A však neposlechli, ale vedlé obyčeje svého starého činili.
41. A tak ti národové ctili Hospodina, a však proto rytinám svým
sloužili. Takž i synové jejich a synové synů jejich vedlé toho, což
činili otcové jejich, také činí až do dnešního dne.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.