Bible kralická: 2. Královská, 20. kapitola

1. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš až k smrti. I přišel k němu
Izaiáš syn Amosův prorok, a řekl jemu: Toto praví Hospodin: Zřeď dům
svůj, nebo umřeš, a nebudeš živ.
2. I obrátil tvář svou k stěně, a modlil se Hospodinu, řka:
3. Prosím, ó Hospodine, rozpomeň se nyní, že jsem stále chodil před
tebou v pravdě a v srdci upřímém, a že jsem to činil, což dobrého jest
před očima tvýma. I plakal Ezechiáš pláčem velikým.
4. Ještě pak Izaiáš nebyl vyšel do půl síně, když se k němu stalo
slovo Hospodinovo, řkoucí:
5. Navrať se a rci Ezechiášovi vůdci lidu mého: Toto praví Hospodin
Bůh Davida otce tvého: Slyšelť jsem modlitbu tvou, a viděl jsem slzy
tvé; aj, já uzdravím tě, třetího dne vstoupíš do domu Hospodinova.
6. A přidám ke dnům tvým patnácte let, a z ruky krále Assyrského
vysvobodím tě, i město toto, a chrániti budu města tohoto, pro sebe a
pro Davida služebníka svého.
7. I řekl Izaiáš: Vezměte hrudu suchých fíků. Kterouž vzavše,
přiložili na vřed, i uzdraven jest.
8. Řekl pak Ezechiáš Izaiášovi: Jaké bude znamení toho, že mne uzdraví
Hospodin, a že půjdu třetího dne do domu Hospodinova?
9. Odpověděl Izaiáš: Toto bude tobě znamení od Hospodina, že Hospodin
učiní věc tuto, kterouž mluvil: Chceš-li, aby postoupil dále stín o
deset stupňů, aneb navrátil se zpátkem o deset stupňů?
10. Odpověděl Ezechiáš: Snázeť může stín postoupiti dolů o deset
stupňů. Nechci, ale nechť zase postoupí stín zpátkem o deset stupňů.
11. Volal tedy Izaiáš prorok k Hospodinu, a navrátil stín po stupních,
po nichž sešel na hodinách slunečných Achasových, zpátkem o deset
stupňů.
12. Toho času poslal Berodach Baladan syn Baladanův, král Babylonský,
list a dary Ezechiášovi; nebo slyšel, že nemocen byl Ezechiáš.
13. I vyslyšel je Ezechiáš a ukázal jim všecky schrany klénotů svých,
stříbra a zlata i vonných věcí, a olej nejvýbornější, tolikéž dům
zbroje své, a cožkoli mohlo nalezeno býti v pokladích jeho. Ničeho
nebylo, čehož by jim neukázal Ezechiáš v domě svém i ve všem panství
svém.
14. Protož přišel prorok Izaiáš k králi Ezechiášovi, a řekl jemu: Co
pravili ti muži? A odkud přišli k tobě? Odpověděl Ezechiáš: Z země
daleké přišli, z Babylona.
15. I řekl: Co viděli v domě tvém? Odpověděl Ezechiáš: Všecko, což
jest v domě mém, viděli. Ničeho není v pokladích mých, čehož bych jim
neukázal.
16. Ale Izaiáš řekl Ezechiášovi: Slyšiž slovo Hospodinovo.
17. Aj, dnové přijdou, v nichž odneseno bude do Babylona, cožkoli jest
v domě tvém, a cožkoli nachovali otcové tvoji až do tohoto dne;
nezůstaneť ničeho, praví Hospodin.
18. Syny také tvé, kteříž pojdou z tebe, kteréž ty zplodíš, poberou a
budou komorníci při dvoru krále Babylonského.
19. Tedy řekl Ezechiáš Izaiášovi: Dobréť jest slovo Hospodinovo,
kteréž jsi mluvil. Řekl ještě: Ovšem, žeť jest dobré, jestliže pokoj a
pravda bude za dnů mých.
20. O jiných pak činech Ezechiášových, i vší síle jeho, a kterak
udělal rybník, a vodu po trubách uvedl do města, zapsáno jest v knize
o králích Judských.
21. I usnul Ezechiáš s otci svými, a kraloval Manasses syn jeho místo

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.