Bible kralická: 2. Královská, 21. kapitola

1. Ve dvanácti letech byl Manasses, když počal kralovati, a kraloval
padesáte a pět let v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Chefziba.
2. I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, vedlé
ohavností těch národů, kteréž Hospodin vyplénil před syny Izraelskými.
3. Nebo převrátiv se, vzdělal zase výsosti, kteréž byl zkazil Ezechiáš
otec jeho, a vystavěl oltáře Bálovi, a vysadil háj, tak jako byl
učinil Achab král Izraelský. A klaněje se všemu vojsku nebeskému, ctil
je.
4. Vzdělal také oltáře v domě Hospodinově, o němž byl řekl Hospodin: V
Jeruzalémě položím jméno své.
5. Nadto nadělal oltářů všemu vojsku nebeskému, v obou síních domu
Hospodinova.
6. Syna také svého provedl skrze oheň, a šetřil časů, s hadačstvím
zacházel, zaklinače a čarodějníky zřídil, a velmi mnoho zlého činil
před očima Hospodinovýma, popouzeje ho.
7. Postavil také rytinu háje, kterouž byl udělal v domě, o kterémž byl
řekl Hospodin k Davidovi a Šalomounovi synu jeho: V domě tomto a v
Jeruzalémě, kterýž jsem vyvolil ze všech pokolení Izraelských, položím
jméno své na věky,
8. Aniž více dopustím, aby se pohnula noha Izraele z země, kterouž
jsem dal otcům jejich, jen toliko budou-li skutečně ostříhati všeho,
což jsem jim přikázal, a všeho zákona, kterýž jim vydal Mojžíš
služebník můj.
9. Ale neuposlechli; nebo je svedl Manasses, tak že činili horší věci,
nežli ti národové, kteréž vyplénil Hospodin od tváři synů Izraelských,
10. Ačkoli mluvíval Hospodin skrze služebníky své proroky, řka:
11. Proto že činil Manasses král Judský ohavnosti tyto, a páchal horší
věci nad všecko, což činili Amorejští, kteříž byli před ním, a že
přivedl i Judu k hřešení skrze ukydané bohy své,
12. Protož řekl Hospodin Bůh Izraelský: Aj, já uvedu zlé věci na
Jeruzalém a na Judu, aby každému slyšícímu o tom znělo v obou uších
jeho.
13. Nebo vztáhnu na Jeruzalém šňůru Samařskou, a závaží domu Achabova,
a vytru Jeruzalém, jako vytírá někdo misku, a vytra, poklopí ji.
14. A opustím ostatky dědictví svého, a vydám je v ruku nepřátel
jejich, i budou v loupež a v rozchvátání všechněm nepřátelům svým,
15. Proto že činili to, což jest zlého před očima mýma, a popouzeli
mne od toho dne, jakž vyšli otcové jejich z Egypta, až do dnešního
dne.
16. Ano i krve nevinné vylil Manasses velmi mnoho, tak že naplnil
Jeruzalém od jednoho konce k druhému, kromě hříchu svého, kterýmž
přivedl k hřešení Judu, aby činili, což zlého jest před očima
Hospodinovýma.
17. O jiných pak činech Manassesových, a cožkoli činil, i hřích jeho,
kterýmž zhřešil, zapsáno jest v knize o králích Judských.
18. I usnul Manasses s otci svými, a pohřben jest v zahradě domu
svého, v zahradě Uzy, a kraloval Amon syn jeho místo něho.
19. Ve dvamecítma letech byl Amon, když počal kralovati, a kraloval
dvě létě v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Mesullemet, dcera Charus
z Jateba.
20. I ten činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, jako
činil Manasses otec jeho.
21. A chodil po vší cestě, po níž chodil otec jeho. Sloužil také
ukydaným bohům, jimž sloužíval otec jeho, a klaněl se jim,
22. Opustiv Hospodina Boha otců svých, aniž chodil po cestě
Hospodinově.
23. Spuntovali se pak služebníci Amonovi proti němu, a zamordovali jej
v domě jeho.
24. Tedy pobil lid země všecky ty, kteříž se byli spuntovali proti
králi Amonovi, a ustanovil lid země krále Joziáše syna jeho místo

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.