Bible kralická: 2. Královská, 22. kapitola

1. V osmi letech byl Joziáš, když počal kralovati, a kraloval jedno a
třidceti let v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Jedida, dcera
Adaiášova z Baskat.
2. Ten činil to, což pravého jest před očima Hospodinovýma, chodě po
vší cestě Davida otce svého, a neuchyluje se na pravo ani na levo.
3. Stalo se pak osmnáctého léta krále Joziáše, že poslal král Safana
syna Azaliášova, syna Mesullamova, písaře, do domu Hospodinova, řka:
4. Jdi k Helkiášovi knězi nejvyššímu, ať sečtou peníze, kteréž jsou
vneseny do domu Hospodinova, kteréž sebrali strážní prahu od lidu.
5. A ať je dadí v ruce řemeslníků představených nad dílem domu
Hospodinova, aby je obraceli na dělníky, kteříž dělají dílo v domě
Hospodinově, k opravení zbořenin domu,
6. Totiž na tesaře a stavitele a zedníky, též aby jednali dříví a
tesané kamení k opravování domu.
7. A však ať počtu nečiní z peněz, kteréž se dávají v ruce jejich;
nebo věrně dělati budou.
8. I řekl Helkiáš kněz nejvyšší Safanovi písaři: Knihu zákona nalezl
jsem v domě Hospodinově. I dal Helkiáš knihu tu Safanovi, kterýž četl
v ní.
9. Přišel pak Safan písař k králi, a oznamuje králi tu věc, řekl:
Sebrali služebníci tvoji peníze, kteréž se nalezly v domě Páně, a dali
je v ruce řemeslníků představených nad dílem domu Hospodinova.
10. Oznámil také Safan písař králi, řka: Knihu mi dal Helkiáš kněz. I
četl ji Safan před králem.
11. A když slyšel král slova knihy zákona, roztrhl roucho své.
12. A rozkázal král Helkiášovi knězi, a Achikamovi synu Safanovu, a
Achborovi synu Michaia, a Safanovi písaři, a Asaiášovi služebníku
královskému, řka:
13. Jděte, poraďte se s Hospodinem o mne i o lid, a o všeho Judu z
strany slov knihy této, kteráž jest nalezena; nebo veliký jest hněv
Hospodinův, kterýž rozpálen jest proti nám, proto že otcové naši
neposlouchali slov knihy této, aby činili všecko tak, jakž jest nám
zapsáno.
14. Tedy šli Helkiáš kněz a Achikam, a Achbor, a Safan a Asaia k
Chuldě prorokyni, manželce Salluma, syna Tekue, syna Charchas,
strážného nad rouchem; nebo bydlila v Jeruzalémě na druhé straně. A
mluvili s ní.
15. Kteráž řekla jim: Toto praví Hospodin Bůh Izraelský: Povězte muži,
kterýž vás poslal ke mně:
16. Takto praví Hospodin: Aj, já uvedu zlé věci na místo toto a na
obyvatele jeho, všecka slova knihy té, kterouž četl král Judský,
17. Proto že mne opustili a kadili bohům cizím, aby mne popouzeli
všelikým dílem rukou svých. Z té příčiny rozpálila se prchlivost má na
místo toto, aniž bude uhašena.
18. Králi pak Judskému, kterýž vás poslal, abyste se tázali Hospodina,
takto povíte: Toto praví Hospodin Bůh Izraelský o slovích těch, kteráž
jsi slyšel:
19. Poněvadž obměkčeno jest srdce tvé, a ponížils se před tváří
Hospodinovou, když jsi slyšel, které věci jsem mluvil proti místu
tomuto, a proti obyvatelům jeho, že má přijíti v zpuštění a v
zlořečení, a roztrhl jsi roucho své, a plakals přede mnou, i já také
uslyšel jsem tě, praví Hospodin.
20. Protož, aj, já připojím tě k otcům tvým, a pochován budeš v
hrobích svých v pokoji, aby neviděly oči tvé ničeho z toho zlého,

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.