Bible kralická: 2. Královská, 24. kapitola

1. Za dnů jeho přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský, i učiněn jest
Joakim služebníkem jeho za tři léta. Potom odvrátiv se, zprotivil se
jemu.
2. Protož poslal Hospodin na něj lotříky Kaldejské a lotříky Syrské, i
lotříky Moábské a lotříky synů Ammon, poslal je, pravím, na Judu, aby
ho zkazili vedlé řeči Hospodinovy, kterouž byl mluvil skrze služebníky
své proroky.
3. A jistě podlé řeči Hospodinovy to se dálo proti Judovi, aby jej
zavrhl od tváři své pro hříchy Manassesovy, vedlé toho všeho, což byl
činil,
4. Ano i pro krev nevinnou, kterouž vylil, naplniv Jeruzalém krví
nevinnou, čehož nechtěl Hospodin prominouti.
5. O jiných pak věcech Joakimových, a cožkoli činil, psáno jest v
knize o králích Judských.
6. A tak usnul Joakim s otci svými, a kraloval Joachin syn jeho místo
něho.
7. Král pak Egyptský nikdy více nevytáhl z země své; nebo král
Babylonský pobral od řeky Egyptské až k řece Eufraten všecko, cožkoli
měl král Egyptský.
8. V osmnácti letech byl Joachin, když počal kralovati, a tři měsíce
kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Nechusta, dcera Elnatanova z
Jeruzaléma.
9. I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, všecko tak,
jakž byl činil otec jeho.
10. Toho času vytáhli služebníci Nabuchodonozora krále Babylonského
proti Jeruzalému, a obleženo jest město.
11. Ano i Nabuchodonozor král Babylonský přitáhl proti městu, když
služebníci jeho leželi vůkol něho.
12. Tedy vyšel Joachin král Judský k králi Babylonskému, i s matkou
svou i s služebníky, knížaty i komorníky svými, kteréhož vzal král
Babylonský léta osmého kralování svého.
13. A vynesl odtud všecky poklady domu Hospodinova, a poklady domu
královského, a ztloukl všecky nádoby zlaté, jichž byl nadělal Šalomoun
král Izraelský do domu Hospodinova, jakož byl mluvil Hospodin.
14. Při tom přenesl všecken Jeruzalém a všecka knížata i všecky muže
udatné, deset tisíců zajatých, i všecky tesaře a kováře. Žádného
nezanechal, kromě chaterných lidí země.
15. Zavedl také i Joachina do Babylona, a matku jeho i ženy královské
i komorníky jeho; silné také země zavedl do vězení z Jeruzaléma do
Babylona.
16. Všech také mužů udatných sedm tisíců, tesařů také a kovářů tisíc,
všecky též zmužilé bojovníky zavedl jaté král Babylonský do Babylona.
17. Ustanovil pak král Babylonský Mataniáše, strýce jeho, králem místo
něho, a změnil mu jméno, aby sloul Sedechiáš.
18. V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kralovati a
jedenácte let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Chamutal,
dcera Jeremiášova z Lebna.
19. I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, všecko tak,
jakž byl dělal Joakim.
20. Nebo se to dálo pro rozhněvání Hospodinovo proti Jeruzalému a
Judovi, až je i zavrhl od tváři své. V tom opět zprotivil se Sedechiáš

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.