Bible kralická: 2. Královská, 25. kapitola

1. Stalo se pak léta devátého kralování jeho, měsíce desátého, v
desátý den téhož měsíce, že přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský se
vším vojskem svým k Jeruzalému, a položil se u něho, a vzdělali proti
němu hradbu vůkol.
2. A bylo město obleženo, až do jedenáctého léta krále Sedechiáše.
3. V kterémžto, devátého dne čtvrtého měsíce, rozmohl se hlad v městě,
a neměl chleba lid země.
4. I protrženo jest město, a všickni muži bojovní utekli noci té skrze
bránu mezi dvěma zdmi u zahrady královské; Kaldejští pak leželi okolo
města. Ušel také král cestou pouště.
5. I honilo vojsko Kaldejské krále, a postihli ho na rovinách
Jerišských, a všecko vojsko jeho rozprchlo se od něho.
6. A tak javše krále, přivedli jej k králi Babylonskému do Ribla, kdež
učinili o něm soud.
7. Syny pak Sedechiášovy zmordovali před očima jeho. Potom Sedechiáše
oslepili, a svázavše ho řetězy ocelivými, zavedli jej do Babylona.
8. Potom měsíce pátého, sedmý den téhož měsíce, léta devatenáctého
kralování Nabuchodonozora krále Babylonského, přitáhl Nebuzardan
hejtman nad žoldnéři, služebník krále Babylonského, do Jeruzaléma.
9. A zapálil dům Hospodinův i dům královský, i všecky domy v
Jeruzalémě, a tak všecky domy veliké vypálil.
10. Zdi také Jeruzalémské vůkol pobořilo všecko vojsko Kaldejské,
kteréž bylo s tím hejtmanem nad žoldnéři.
11. Ostatek pak lidu, kterýž byl zůstal v městě, i poběhlce, kteříž se
byli obrátili k králi Babylonskému, a jiný obecný lid, zavedl
Nebuzardan hejtman nad žoldnéři.
12. Toliko něco chaterného lidu země zanechal hejtman nad žoldnéři,
aby byli vinaři a oráči.
13. Nadto sloupy měděné, kteříž byli v domě Hospodinově, i podstavky,
i moře měděné, kteréž bylo v domě Hospodinově, ztloukli Kaldejští, a
měď z nich odvezli do Babylona.
14. Též hrnce, lopaty a nástroje hudebné, a kadidlnice i všecky nádoby
měděné, jimiž sloužili, pobrali.
15. I nádoby k oharkům a kotlíky, a cokoli zlatého a stříbrného bylo,
pobral hejtman nad žoldnéři,
16. Sloupy dva, moře jedno a podstavky, jichž byl nadělal Šalomoun do
domu Hospodinova. Nebylo váhy mědi všech těch nádob.
17. Osmnácti loket byla výška sloupu jednoho, a makovice na něm
měděná, kterážto makovice tří loket zvýší byla, a mřežování i jablka
zrnatá na té makovici vůkol; všecko bylo měděné. Takovýž byl i druhý
sloup s mřežováním.
18. Vzal také týž hejtman nad žoldnéři Saraiáše kněze předního, a
Sofoniáše kněze nižšího, a tři strážné prahu.
19. A z města vzal komorníka jednoho, kterýž byl hejtmanem nad muži
bojovnými, a pět mužů z těch, jenž bývali při králi, kteříž nalezeni
byli v městě, a předního spisovatele vojska, kterýž popisoval vojsko z
lidu země, a šedesáte mužů z lidu země, kteříž se nalezli v městě.
20. Zjímav tedy je Nebuzardan hejtman nad žoldnéři, přivedl je k králi
Babylonskému do Ribla.
21. I pobil je král Babylonský, a zmordoval je v Ribla, v zemi Emat, a
tak zaveden jest Juda z země své.
22. Lidu pak, kterýž zůstal v zemi Judské, jehož byl zanechal
Nabuchodonozor král Babylonský, představil Godoliáše syna Achikama,
syna Safanova.
23. I uslyšeli všickni hejtmané vojska, oni i lid jejich, že postavil
za správce král Babylonský Godoliáše, a přišli k Godoliášovi do Masfa,
totiž Izmael syn Netaniášův, a Jochanan syn Kareachův, a Saraiáš syn
Tanchumeta Netofatského, a Jazaniáš syn Machatův, oni i lid jejich.
24. Tedy přisáhl jim Godoliáš i lidu jejich, a řekl jim: Nebojte se
služby Kaldejských, zůstaňte v zemi, a služte králi Babylonskému, a
dobře vám bude.
25. I stalo se měsíce sedmého, přišel Izmael syn Netaniáše, syna
Elisamova, z semene královského, a deset mužů s ním. I zabili
Godoliáše, a umřel; takž i Židy i Kaldejské, kteříž s ním byli v
Masfa.
26. Pročež zdvih se všecken lid, od malého až do velikého, i hejtmané
vojsk, ušli do Egypta; nebo se báli Kaldejských.
27. Stalo se také léta třidcátého sedmého po zajetí Joachina krále
Judského, dvanáctého měsíce, dvadcátého sedmého dne téhož měsíce,
povýšil Evilmerodach král Babylonský toho léta, když počal kralovati,
Joachina krále Judského, pustiv ho z žaláře.
28. A mluvil s ním dobrotivě, i stolici jeho postavil nad stolice
jiných králů, kteříž s ním byli v Babyloně.
29. Změnil též roucho jeho, kteréž měl v žaláři. I jídal vždycky před
ním po všecky dny života svého.
30. Nebo vyměřený pokrm ustavičně dáván byl jemu od krále, a to na
každý den po všecky dny života jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.