Bible kralická: 2. Královská, 3. kapitola

1. Joram pak syn Achabův počal kralovati nad Izraelem v Samaří léta
osmnáctého Jozafata krále Judského, a kraloval dvanácte let.
2. A činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, ač ne tak jako
otec jeho a jako matka jeho; nebo odjal modly Bál, kterýchž byl
nadělal otec jeho.
3. A však v hříších Jeroboáma syna Nebatova, kterýž k hřešení přivodil
Izraele, vždy vězel, a neodstoupil od nich.
4. Mésa pak král Moábský měl hojnost dobytka, a dával králi
Izraelskému sto tisíc beranů, a sto tisíc skopců i s vlnou.
5. I stalo se, když umřel Achab, že se zprotivil král Moábský králi
Izraelskému.
6. Tedy vytáhl v ten čas král Joram z Samaří, a sečtl všecken Izrael.
7. A když táhl, poslal k Jozafatovi králi Judskému, aby mu řekli: Král
Moábský zprotivil mi se. Potáhneš-li se mnou proti Moábovi na vojnu?
Odpověděl: Potáhnu. Jako jsem já, tak jsi ty, jako lid můj, tak lid
tvůj, jakž koni moji, tak koni tvoji.
8. Zatím řekl: Kterouž pak cestou potáhneme? Odpověděl: Cestou pouště
Idumejské.
9. A tak vytáhl král Izraelský a král Judský i král Idumejský. A když
objížděli cestou za sedm dní, nedostávalo se vody vojsku a hovadům
jejich, kteráž měli s sebou.
10. I řekl král Izraelský: Ach, běda! Nebo povolal Hospodin tří králů
těchto, aby je vydal v ruku Moábovu.
11. Ale Jozafat řekl: Není-liž zde proroka Hospodinova, abychom se
otázali Hospodina skrze něho? Odpovídaje pak jeden z služebníků krále
Izraelského, řekl: Jestiť zde Elizeus syn Safatův, kterýž líval vodu
na ruce Eliášovy.
12. Tedy řekl Jozafat: U tohoť jest slovo Hospodinovo. I šli k němu,
král Izraelský a Jozafat, i král Idumejský.
13. I řekl Elizeus králi Izraelskému: Co mně do tebe? Jdi k prorokům
otce svého a k prorokům matky své. Řekl jemu král Izraelský: Nikoli,
nebo povolal Hospodin tří králů těchto, aby je vydal v ruku Moábovu.
14. K tomu řekl Elizeus: Živť jest Hospodin zástupů, před jehož
oblíčejem stojím, bychť sobě nevážil Jozafata krále Judského,
nepohleděl bych na tě, ani popatřil.
15. Ale nyní přiveďte mi toho, kterýž by uměl hráti na harfu. A když
on hral, byla nad ním ruka Hospodinova.
16. I řekl: Takto praví Hospodin: Nadělej v tomto potoku množství
dolů.
17. Nebo toto dí Hospodin: Neuzříte větru, aniž uzříte přívalu, však
potok tento naplněn bude vodou, tak že píti budete i vy i množství
vaše, i hovada vaše.
18. A i to málo jest před oblíčejem Hospodinovým, nebo i Moábské dá v
ruku vaši.
19. A zkazíte všeliké město hrazené, i všeliké město výborné, též
všecko stromoví dobré zporážíte, a všecky studnice vod zasypete, a
všeliké pole dobré kamením přiházíte.
20. I stalo se ráno, když obětována bývá obět suchá, a aj, vody
přicházely cestou od strany Idumejské, a naplněna jest země vodami.
21. Všecken pak Moáb uslyšev, že by vytáhli králové, aby bojovali
proti nim, svolali se všickni, od toho, kterýž se pasem opásati může,
a výše, a postavili se na pomezí.
22. Potom ráno vstavše, když slunce vzešlo nad těmi vodami, uzřeli
Moábští naproti ty vody rdějící se jako krev.
23. A řekli: Krev jest. Jistě žeť jsou se pohubili ti králové, a zabil
jeden každý bližního svého; protož nyní k loupežem, ó Moábští! A
přišli až k ležení Izraelskému.
24. Tedy povstavše Izraelští, porazili Moábské, kteříž utíkali před
nimi, a oni porazili je porážkou velikou, také i v jejich krajině.
25. Nebo města jejich zbořili, a na všeliké pole výborné házejíce
jeden každý kamením svým, naplnili je, i všecky studnice vod zasypali,
a všecko stromoví dobré zporáželi, tak že toliko nechali u Kirchareset
zdi jeho. Protož shlukše se prakovníci, dobývali ho.
26. A vida král Moábský, že jsou mu silní bojovníci ti, vzal s sebou
sedm set mužů bojovných, chtě se probiti skrze vojska krále
Idumejského. Ale nemohli.
27. Pročež jav syna jeho prvorozeného, kterýž měl kralovati místo
něho, obětoval jej v obět zápalnou na zdi. I stalo se rozhněvání
veliké proti Izraelovi; protož odtrhše od něho, navrátili se do země

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.