Bible kralická: 2. Královská, 4. kapitola

1. Tedy žena jedna z manželek synů prorockých volala k Elizeovi,
řkuci: Služebník tvůj, muž můj, umřel, ty pak víš, že služebník tvůj
bál se Hospodina. A teď věřitel přišel, aby vzal dva syny mé sobě za
služebníky.
2. Řekl jí Elizeus: Což chceš, ať učiním? Oznam mi, co máš v domě? Ona
řekla: Nemáť služebnice tvá nic v domě, jediné báni oleje.
3. I řekl: Jdi, vyžádej sobě nádob vně ode všech sousedů svých, nádob
prázdných tím více.
4. A vejda, zavři za sebou dvéře i za syny svými, a nalévej do všech
těch nádob, a kteráž bude plná, rozkážeš ji odstaviti.
5. A tak odešla od něho a zavřela dvéře za sebou a za syny svými. Oni
podávali jí, a ona nalévala.
6. I stalo se, že když naplnila ty nádoby, řekla synu svému: Podej mi
ještě nádoby. Kterýž odpověděl: Již není více nádob. I přestal olej.
7. Tedy ona přišedši, oznámila to muži Božímu. On pak řekl: Jdi,
prodej ten olej, a spokoj věřitele svého, ty pak s syny svými budeš se
živiti z ostatku.
8. Potom stalo se některého času, že šel Elizeus skrze Sunem, kdež
byla jedna žena vzácná, kteráž ho pozdržela, aby jedl u ní. A od toho
času chodívaje tudy, stavoval se tam, a jídal chléb.
9. Nebo řekla byla muži svému: Aj, nyní vím, že ten muž Boží svatý
jest, kterýž často tudyto chodívá.
10. Medle, udělejme pokojík malý, a postavme tam jemu ložce, stůl,
stolici a svícen, aby, když by koli k nám přišel, obrátil se tam.
11. Některého tedy času přišel tam, a všed do toho pokojíku, odpočinul
tu.
12. I řekl Gézi služebníku svému: Zavolej té Sunamitské. Kterýž
zavolal jí. I postavila se před ním.
13. Přitom řekl jemu: Rci jí nyní: Hle, pečuješ a staráš se o nás
všelijak. Co chceš, ať učiním? Máš-li jakou potřebu před králem aneb
před hejtmanem vojska? Kteráž řekla: U prostřed lidu svého bydlím.
14. Řekl on: Což tedy mám pro ni učiniti? Odpověděl Gézi: Hle, syna
nemá, a muž její starý jest.
15. Protož řekl: Zavolej jí. Takž jí zavolal, a ona stála u dveří.
16. I řekl: V času jistém vedlé času života chovati budeš syna. Řekla
ona: Nechtěj, pane můj, muži Boží, nechtěj se posmívati služebnici
své.
17. Zatím počala žena a porodila syna v času jistém vedlé času života,
kterýž předpověděl jí Elizeus.
18. I rostlo dítě. Stalo se pak některého času, že vyšedši k otci
svému k žencům,
19. Řeklo otci svému: Hlava má, hlava má! I řekl služebníku: Dones jej
k matce jeho.
20. Kterýž když ho vzal a přinesl k matce jeho, seděl na klíně jejím
až do poledne a umřel.
21. Tedy ona vstoupivši, položila jej na ložce muže Božího, a zavřevši
ho, vyšla.
22. Potom zavolala muže svého a řekla: Medle, pošli mi jednoho z
služebníků a jednu oslici, ať doběhnu až k muži Božímu, a zase se
navrátím.
23. Kterýž řekl: Proč chceš jíti k němu? Dnes není novměsíce, ani
sobota. Odpověděla ona: Měj o to pokoj.
24. Osedlavši tedy oslici, řekla služebníku svému: Pobádej a běž, a
nemeškej se pro mne v jízdě, leč bych rozkázala tobě.
25. A tak jela, až přijela k muži Božímu na horu Karmel. A když ji
uzřel muž Boží zdaleka, řekl Gézi služebníku svému: Hle, Sunamitská
tamto.
26. Protož nyní běž jí v cestu a rci jí: Dobře-li se máš? Dobře-li se
má muž tvůj? Dobře-li se má syn? Ona řekla: Dobře.
27. V tom přišla k muži Božímu na horu, a chopila se noh jeho. I
přistoupil Gézi, aby ji odehnal. Ale muž Boží řekl: Nechej jí; nebo v
hořkosti jest duše její, a Hospodin zatajil to přede mnou, aniž mi
oznámil.
28. Ona pak řekla: Zdaliž jsem žádala syna od pána mého? Zdaliž jsem
neřekla, abys mne nešálil?
29. Tedy řekl k Gézi: Přepaš bedra svá, a vezmi hůl mou v ruku svou a
jdi. Jestliže potkáš koho, nepozdravuj ho, a jestliže tě kdo pozdraví,
neodpovídej jemu, a přijda, polož hůl mou na tvář dítěte.
30. I řekla matka dítěte: Živť jest Hospodin a živať jest duše tvá,
žeť se tebe nespustím. Protož vstav, bral se za ní.
31. Gézi pak byl předšel je, a položil hůl na tvář dítěte, ale nebylo
hlasu, ani čitelnosti. Pročež vracuje se jemu vstříc, pověděl mu, řka:
Neprobudilo se dítě.
32. Všel tedy Elizeus do domu, a aj, dítě mrtvé leželo na ložci jeho.
33. A když všel tam, zavřel dvéře před oběma, a modlil se Hospodinu.
34. Zatím vstoupiv na lože, zpolehl na dítě, vloživ ústa svá na ústa
jeho, a oči své na oči jeho, a ruce své na ruce jeho, a rozprostřel se
nad ním. I zahřelo se tělo dítěte.
35. A odvrátiv se, procházel se po domě jednak sem jednak tam; potom
vstoupiv, rozprostřel se opět nad ním. I kýchalo dítě až do sedmikrát,
a otevřelo to dítě oči své.
36. Tedy zavolav Gézi, řekl: Zavolej Sunamitské. I zavolal jí. A když
přišla k němu, řekl jí: Vezmiž syna svého.
37. Kteráž jakž vešla, padla k nohám jeho a poklonila se k zemi. I
vzala syna svého a vyšla.
38. Potom Elizeus navrátil se do Galgala. Byl pak hlad v té zemi, a
synové proročtí seděli před ním. I řekl mládenci svému: Přistav hrnec
veliký, a navař kaše synům prorockým.
39. Protož vyšel jeden na pole, aby nasbíral zelin, a nalezl rév
polní, a nasbíral z něho tykví polních plnou sukni svou, a přišed,
skrájel to do hrnce, aby navařil kaše; nebo neznali toho.
40. I vylili mužům těm, aby jedli. Stalo se pak, když jedli tu kaši,
že zkřikli a řekli: Smrt v hrnci, muži Boží! A nemohli jísti.
41. Kterýžto řekl: Vezměte mouky. Kteréž nasypav do hrnce, rozkázal
vyliti lidu. I jedli, aniž co zlého bylo v hrnci.
42. V tom muž přišel z Balsalisa, kterýž přinesl muži Božímu chleby z
prvotin, totiž dvadceti chlebů ječných, a klasů nových nevymnutých. I
řekl: Dej lidu, ať jedí.
43. Odpověděl služebník jeho: Což to mám předložiti sto mužům? Opět
řekl: Dej lidu, ať pojedí. Nebo tak praví Hospodin: Jísti budou, a

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.