Bible kralická: 2. Paralipomenon, 1. kapitola

1. Když se pak zmocnil Šalomoun syn Davidův v království svém, a
Hospodin Bůh jeho byl s ním, a zvelebil ho náramně:
2. Tedy rozkázal Šalomoun všemu Izraelovi i hejtmanům, setníkům i
soudcům, i všechněm knížatům nade vším Izraelem, i přednějším v
čeledech otcovských.
3. I bral se Šalomoun a všecko to shromáždění s ním na výsost, kteráž
byla v Gabaon; nebo tam byl stánek shromáždění Božího, kterýž byl
udělal Mojžíš služebník Hospodinův na poušti.
4. (Truhlu pak Boží přivezl byl David z Kariatjeharim, připraviv jí
místo; nebo byl rozbil jí stan v Jeruzalémě.)
5. A oltář měděný, kterýž byl udělal Bezeleel syn Uri, syna Hur, byl
tam před stánkem Hospodinovým, kdež hledal ho Šalomoun i všecko to
shromáždění.
6. I obětoval tam Šalomoun před Hospodinem na oltáři měděném, kterýž
byl před stánkem úmluvy, a obětoval na něm tisíc zápalů.
7. Té noci ukázal se Bůh Šalomounovi, a řekl jemu: Žádej, zač chceš, a
dám tobě.
8. I řekl Šalomoun Bohu: Ty jsi učinil otci mému Davidovi
milosrdenství veliké, mne jsi též ustanovil králem místo něho.
9. Již tedy, Hospodine Bože, budiž stálé slovo tvé mluvené s Davidem
otcem mým; nebo ty jsi mne ustanovil za krále nad lidem tak mnohým,
jako jest prachu zemského.
10. Protož dej mi moudrost a umění, aťbych vycházeti mohl před lidem
tímto i vcházeti. Nebo kdož by mohl souditi tento lid tvůj tak mnohý?
11. Tedy odpověděl Bůh Šalomounovi: Proto že bylo to v srdci tvém, a
nežádal jsi bohatství, ani zboží, ani slávy, ani bezživotí těch, jenž
tebe nenávidí, aniž jsi také za dlouhý věk žádal, ale žádal jsi sobě
moudrosti a umění, abys soudil lid můj, nad nímž jsem tě ustanovil za
krále:
12. Moudrost a umění dáno jest tobě, k čemužť přidám i bohatství a
zboží, i slávy, tak že žádný z králů, kteříž byli před tebou, nebyl
tobě rovný, aniž bude po tobě takového.
13. I navrátil se Šalomoun s výsosti, kteráž byla v Gabaon, do
Jeruzaléma, od stánku úmluvy, a tak kraloval nad Izraelem.
14. Nashromáždil pak Šalomoun vozů a jezdců, a měl tisíc a čtyři sta
vozů, a dvanácte tisíc jezdců, kteréž rozsadil do měst vozů, a při
králi v Jeruzalémě.
15. I složil král stříbra a zlata v Jeruzalémě jako kamení, a dříví
cedrového jako planého fíkoví, kteréž roste v údolí u velikém
množství.
16. Přivodili také Šalomounovi koně z Egypta a koupě rozličné; nebo
kupci královští brávali koupě rozličné za slušnou mzdu.
17. A vycházejíce, vodívali spřež vozníků z Egypta za šest set lotů
stříbra, koně pak za půl druhého sta. A tak všechněm králům Hetejským
i králům Syrským oni dodávali.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.