Bible kralická: 2. Paralipomenon, 10. kapitola

1. Tedy odšel Roboám do Sichem; nebo tam sešel se byl všecken Izrael,
aby ho ustanovili za krále.
2. Stalo se pak, když o tom uslyšel Jeroboám syn Nebatův, jsa v
Egyptě, kamž byl utekl před králem Šalomounem, navrátil se Jeroboám z
Egypta.
3. Nebo poslali a povolali ho. Tedy přišed Jeroboám i všecken Izrael,
mluvili k Roboámovi, řkouce:
4. Otec tvůj stížil jho naše, protož nyní polehč služby otce svého
tvrdé a břemene jeho těžkého, kteréž vložil na nás, a budeme tobě
sloužiti.
5. Kterýž řekl jim: Po třech dnech navraťte se ke mně. I odšel lid.
6. V tom radil se král Roboám s starci, kteříž stávali před Šalomounem
otcem jeho, ještě za života jeho, řka: Kterak vy radíte, jakou odpověd
mám dáti lidu tomu?
7. I odpověděli jemu, řkouce: Jestliže se dobrotivě ukážeš lidu tomuto
a povolíš jim, a mluviti budeš přívětivě, budou služebníci tvoji po
všecky dny.
8. Ale on opustil radu starců, kterouž dali jemu, a radil se s
mládenci, kteříž odrostli s ním, a stávali před ním.
9. A řekl jim: Co vy radíte, jakou máme dáti odpověd lidu tomuto,
kteříž mluvili ke mně, řkouce: Polehč břemene, kteréž vložil otec tvůj
na nás?
10. Jemuž odpověděli mládenci, kteříž zrostli s ním, řkouce: Takto
odpovíš lidu tomu, kteříž mluvili k tobě a řekli: Otec tvůj stížil jho
naše, ty pak polehč nám, takto díš jim: Nejmenší prst můj tlustší
jest, nežli bedra otce mého.
11. Nyní tedy, otec můj těžké břímě vzložil na vás, já pak přidám
břemene vašeho; otec můj trestal vás bičíky, ale já biči uzlovatými.
12. Potom přišel Jeroboám i všecken lid k Roboámovi dne třetího, jakž
byl vyřkl král, řka: Navraťte se ke mně dne třetího.
13. I odpověděl jim král tvrdě. Nebo opustil král Roboám radu starců,
14. A mluvil k nim vedlé rady mládenců, řka: Otec můj stížil jho vaše,
já pak k němu přidám; otec můj trestal vás bičíky, ale já biči
uzlovatými.
15. A tak neuposlechl král lidu. (Příčina zajisté byla od Boha, aby
naplnil Hospodin řeč svou, kterouž mluvil skrze Achiáše Silonského k
Jeroboámovi synu Nebatovu.)
16. Protož vida všecken Izrael, že by je král oslyšel, odpověděl lid
králi, řkouce: Jakýž máme díl v Davidovi? Ani dědictví nemáme v synu
Izai. Jeden každý k stanům svým, ó Izraeli! Nyní opatř dům svůj,
Davide. Odšel tedy všecken Izrael k stanům svým,
17. Tak že nad syny Izraelskými toliko, kteříž bydlili v městech
Judských, kraloval Roboám.
18. A když poslal král Roboám Adurama, kterýž byl nad platy, uházeli
ho synové Izraelští kamením až do smrti, čímž král Roboám přinucen

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.