Bible kralická: 2. Paralipomenon, 11. kapitola

1. Když pak přijel Roboám do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a
Beniaminův, sto a osmdesáte tisíc výborných bojovníků, aby bojovali
proti Izraelovi, a aby zase obráceno bylo království k Roboámovi.
2. Tedy stala se řeč Hospodinova k Semaiášovi, muži Božímu, řkoucí:
3. Pověz Roboámovi synu Šalomounovu, králi Judskému, a všemu lidu
Izraelskému, kterýž jest v pokolení Judově a Beniaminově, řka:
4. Takto praví Hospodin: Netáhněte a nebojujte proti bratřím svým,
navraťte se jeden každý do domu svého; nebo ode mne stala se věc tato.
I uposlechli rozkazu Hospodinova, a navrátili se, aby netáhli proti
Jeroboámovi.
5. I bydlil Roboám v Jeruzalémě, a vzdělal města hrazená v Judstvu.
6. A vzdělal Betlém, Etam. a Tekoe,
7. Betsur, Socho a Adulam,
8. Gát, Maresa a Zif,
9. Adoraim, Lachis a Azeka,
10. Zaraha, Aialon a Hebron, kteráž byla v pokolení Judově a
Beniaminově města hrazená.
11. A když upevnil města hrazená, osadil v nich knížata, a zdělal
špižírny k potravám, k oleji a vínu.
12. A v jednom každém městě složil štíty a kopí, a opatřil ta města
velmi dobře, a tak kraloval nad Judou a Beniaminem.
13. Kněží také a Levítové, kteříž byli ve všem Izraeli, postavili se k
němu ze všech končin svých.
14. Opustili byli zajisté Levítové předměstí svá i vládařství svá, a
odebrali se do Judstva a do Jeruzaléma, (proto, že je zavrhl Jeroboám
a synové jeho, aby v úřadu kněžském nesloužili Hospodinu.
15. A nařídil sobě kněží k sloužení po výsostech ďáblům a telatům,
kterýchž byl nadělal).
16. A za nimi ze všech pokolení Izraelských ti, kteříž oddali srdce
své k hledání Hospodina Boha Izraelského, přišli do Jeruzaléma, aby
obětovali Hospodinu Bohu otců svých.
17. A tak utvrdili království Judské, a zsilili Roboáma syna
Šalomounova za tři léta, a po ta tři léta chodili po cestě Davidově a
Šalomounově.
18. Potom pojal sobě Roboám ženu, Mahalat, dceru Jerimota syna
Davidova, a Abichail, dceru Eliaba syna Izai.
19. Kteráž mu zplodila syny: Jeusa a Semariáše a Zahama.
20. A po té pojal Maachu dceru Absolonovu, kteráž mu porodila Abiáše,
Attaie, Zizu a Selomita.
21. Ale miloval Roboám Maachu dceru Absolonovu, nade všecky ženy i
ženiny své; nebo byl pojal žen osmnáct, a ženin šedesát, a zplodil
dvadceti a osm synů a šedesáte dcer.
22. Ustanovil pak Roboám Abiáše syna Maachy za kníže a vývodu mezi
bratřími jeho; nebo myslil ho ustanoviti králem.
23. A opatrnosti užívaje, rozsadil všecky jiné syny své po všech
krajích Judových a Beniaminových, ve všech městech ohrazených, i dal
jim potravy hojně, a nabral jim mnoho žen.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.