Bible kralická: 2. Paralipomenon, 12. kapitola

1. I stalo se, když utvrdil království Roboám a zmocnil je, opustil
zákon Hospodinův, i všecken Izrael s ním.
2. Stalo se, pravím, léta pátého království Roboámova, že vytáhl Sesák
král Egyptský proti Jeruzalému, (nebo byli zhřešili proti Hospodinu),
3. S tisícem a dvěma sty vozů, a s šedesáti tisíci jízdných, a nebylo
počtu lidu, kterýž přitáhl s ním z Egypta, Lubimských, Sukkimských a
Chussimských.
4. A pobral města hrazená, kteráž byla v Judstvu, a přitáhl až k
Jeruzalému.
5. Tedy Semaiáš prorok přišel k Roboámovi a k knížatům Judským, kteříž
se byli sebrali do Jeruzaléma, bojíce se Sesáka, a řekl jim: Toto
praví Hospodin: Vy jste mne opustili, i já také opouštím vás v rukou
Sesákových.
6. I ponížili se knížata Izraelská i král, a řekli: Spravedlivýť jest
Hospodin.
7. A když viděl Hospodin, že se ponížili, stalo se slovo Hospodinovo k
Semaiášovi, řkoucí: Ponížiliť jsou se, neshladím jich, ale dám jim
tudíž vysvobození, aniž se vyleje prchlivost má na Jeruzalém skrze
Sesáka.
8. A však sloužiti jemu budou, aby zkusili, co jest to mně sloužiti, a
sloužiti králům zemským.
9. A tak vstoupiv Sesák král Egytský do Jeruzaléma, pobral poklady
domu Hospodinova, i poklady domu královského, všecko to pobral. Vzal i
pavézy zlaté, kterýchž byl nadělal Šalomoun.
10. I nadělal král Roboám místo nich pavéz měděných, a poručil je
úředníkům nad drabanty, kteříž ostříhali brány domu královského.
11. A když král chodíval do domu Hospodinova, přicházívali drabanti a
nosili je; potom též zase přinášeli je do pokoje drabantů.
12. Když se pak ponížil, odvrátila se od něho prchlivost Hospodinova,
a neshladil ho do cela, tak jakož se k Judovi v dobrých věcech
ohlašoval.
13. Tedy zmocnil se král Roboám v Jeruzalémě a kraloval; nebo ve
čtyřidcíti a v jednom létě byl Roboám, když počal kralovati, a
sedmnácte let kraloval v Jeruzalémě, městě, kteréž vyvolil Hospodin ze
všech pokolení Izraelských, aby tam přebývalo jméno jeho. Jméno matky
jeho bylo Naama Ammonitská.
14. Kterýž činil zlé věci; nebo neustavil srdce svého, aby hledal
Hospodina.
15. Věci pak Roboámovy, první i poslední, zdaž zapsány nejsou v
knihách Semaiáše proroka, a Iddo proroka, kdež se vyčítá pořádek rodů,
ano i války mezi Roboámem a Jeroboámem, po všecky dny?
16. I usnul Roboám s otci svými, a pochován jest v městě Davidově, a

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.