Bible kralická: 2. Paralipomenon, 13. kapitola

1. Léta osmnáctého krále Jeroboáma kraloval Abiáš nad Judou.
2. Tři léta kraloval v Jeruzalémě, (a jméno matky jeho Michaia, dcera
Urielova z Gabaa), a byla válka mezi Abiášem a Jeroboámem.
3. Pročež sšikoval Abiáš vojsko udatných bojovníků, čtyřikrát sto
tisíc mužů výborných, Jeroboám pak sšikoval se proti němu, maje
osmkrát sto tisíc mužů výborných, velmi udatných.
4. I postavil se Abiáš na vrchu hory Semaraim, kteráž byla mezi horami
Efraimskými, a řekl: Slyšte mne, Jeroboáme i všecken Izraeli.
5. Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království
Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou?
6. Ale povstal Jeroboám syn Nebatův, služebník Šalomouna syna
Davidova, a zprotivil se pánu svému.
7. A sebrali se k němu lidé nevážní a bezbožní a zsilili se proti
Roboámovi synu Šalomounovu, Roboám pak byv dítě a srdce choulostivého,
neodepřel jim zmužile.
8. Tak vy nyní myslíte zsiliti se proti království Hospodinovu, kteréž
jest v ruce synů Davidových, a jest vás veliké množství; máte také při
sobě telata zlatá, kterýchž vám nadělal Jeroboám, za bohy.
9. Zdaliž jste nezavrhli kněží Hospodinových, synů Aronových a Levítů,
a nadělali jste sobě kněží, tak jako národové jiných zemí? Kdožkoli
přichází, aby posvěceny byly ruce jeho volčetem mladým a sedmi skopci,
hned je knězem těch, jenž nejsou bohové.
10. Ale my jsme Hospodina Boha našeho, aniž jsme se ho spustili, kněží
pak přisluhující Hospodinu jsou synové Aronovi a Levítové, kteříž
konají práci svou,
11. A pálí Hospodinu zápaly každého jitra a každého večera, kadí také
vonnými věcmi, zpořádaní také chlebů na stole čistém, a svícen zlatý s
lampami jeho spravují, aby hořely každého večera. A tak my ostříháme
nařízení Hospodina Boha svého, ale vy strhli jste se jeho.
12. Protož aj, s námi jest Bůh vůdce náš, a kněží jeho a trouby
zvučné, aby zněly proti vám. Synové Izraelští, nebojujte s Hospodinem
Bohem otců svých, nebo nepovede se vám šťastně.
13. Mezi tím Jeroboám obvedl zálohy, aby po zadu na ně připadli, a tak
byli Izraelští před Judskými, a zálohy ty byly jim pozadu.
14. Tedy spatřiv Juda, an válka jim s předu i s zadu, zvolali k
Hospodinu, a kněží troubili v trouby.
15. Učinili také pokřik muži Judští. I stalo se v tom pokřiku mužů
Judských, ranil Bůh Jeroboáma i všecken Izrael před Abiášem a Judou.
16. A tak utíkali synové Izraelští před Judou, ale dal je Bůh v ruku
jejich.
17. Nebo porazili je Abiáš a lid jeho ranou velikou, tak že padlo
zbitých z Izraele pětkrát sto tisíc mužů výborných.
18. Protož sníženi jsou synové Izraelští v ten čas, a zmocnili se
synové Judovi, nebo zpolehli na Hospodina Boha otců svých.
19. I honil Abiáš Jeroboáma, a vzal mu města, Bethel i vsi jeho,
Jesana i vsi jeho, a Efron i vsi jeho.
20. Aniž se mohl zase zsiliti více Jeroboám po všecky dny Abiášovy. I
ranil jej Hospodin, tak že umřel.
21. Ale Abiáš zmocnil se, kterýž byl sobě pojal žen čtrnáct, a zplodil
dvamecítma synů a šestnácte dcer.
22. Ostatek pak činů Abiášových, a života jeho i řečí jeho, sepsáno
jest v knize proroka Iddo.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.