Bible kralická: 2. Paralipomenon, 15. kapitola

1. Tehdy na Azariáše syna Odedova sstoupil duch Boží.
2. Pročež vyšed vstříc Azovi, řekl jemu: Slyšte mne, Azo i všecko
pokolení Judovo a Beniaminovo. Hospodin byl s vámi, dokudž jste byli s
ním, a budete-li ho hledati, najdete ho; pakli ho opustíte, opustíť
vás.
3. Po mnohé zajisté dny Izrael jest bez pravého Boha a bez kněží,
učitelů i bez zákona,
4. Ješto, kdyby se v úzkosti své k Hospodinu Bohu Izraelskému byli
obrátili a hledali ho, byliť by ho nalezli.
5. Ale časů těchto není bezpečno vycházeti ani vcházeti; nebo nepokoj
veliký jest mezi všemi obyvateli země,
6. Tak že šlapá národ po národu, a město po městu, proto že Bůh
kormoutí je všelijakými úzkostmi.
7. Protož vy posilňte se, a neopouštějte rukou svých; nebo má mzdu
práce vaše.
8. A když slyšel Aza slova ta a proroctví Odeda proroka, posilil se, a
vyplénil ohavnosti ze vší země Judské a Beniaminské, i z měst, kteráž
byl vzal na hoře Efraim, a obnovil oltář Hospodinův, kterýž byl před
síní Hospodinovou.
9. Potom shromáždil všecko pokolení Judovo i Beniaminovo, a příchozí s
nimi z Efraima, Manassesa a Simeona; nebo jich bylo uteklo k němu z
lidu Izraelského velmi mnoho, vidouce, že Hospodin Bůh jeho jest s
ním.
10. I sebrali se do Jeruzaléma třetího měsíce, patnáctého léta
kralování Azova,
11. A obětovali Hospodinu v ten den z kořistí přihnaných, volů sedm
set a ovcí sedm tisíc.
12. A vešli v smlouvu, aby hledali Hospodina Boha otců svých, z celého
srdce svého a ze vší duše své,
13. A kdož by koli nehledal Hospodina Boha Izraelského, aby byl
usmrcen, buď malý neb veliký, buď muž neb žena.
14. I přisáhli Hospodinu hlasem velikým, s zvukem na trouby i na
pozouny.
15. Všecken zajisté lid Judský radoval se z přísahy té; nebo celým
srdcem svým přisáhli, a se vší ochotností hledali ho, a nalezli jej. I
dal jim odpočinutí Hospodin se všech stran.
16. Nadto i Maachu matku ssadil Aza král, aby nebyla královnou, proto
že byla vzdělala v háji hroznou modlu. I podťal Aza modlu tu hroznou,
a zdrobil i spálil ji při potoku Cedron.
17. Ačkoli výsosti nebyly zkaženy v lidu Izraelském, srdce však Azovo
bylo celé po všecky dny jeho.
18. Vnesl také ty věci, kteréž posvěceny byly od otce jeho, i to,
čehož sám posvětil, do domu Božího, stříbro, zlato i nádoby.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.