Bible kralická: 2. Paralipomenon, 16. kapitola

1. Léta třidcátého šestého kralování Azova vytáhl Báza král Izraelský
proti Judovi, a stavěl Ráma, aby nedal vyjíti ani jíti k Azovi králi
Judskému.
2. Tedy vzav Aza stříbro i zlato z pokladů domu Hospodinova i domu
královského, poslal k Benadadovi králi Syrskému, kterýž bydlil v
Damašku, řka:
3. Smlouva jest mezi mnou a mezi tebou, mezi otcem mým a mezi otcem
tvým. Aj, posílamť teď stříbro a zlato, jdi, zruš smlouvu svou s Bázou
králem Izraelským, ať odtrhne ode mne.
4. I uposlechl Benadad krále Azy, a poslal knížata s vojsky svými
proti městům Izraelským. I dobyli Jon a Dan, též Abelmaim i všech měst
Neftalímových, v nichž měli sklady.
5. To když uslyšel Báza, přestal stavěti Ráma, a zanechal díla svého.
6. V tom Aza král pojal všecken lid Judský, a pobrali kamení z Ráma i
dříví, z něhož stavěl Báza, a vystavěl z něho Gabaa a Masfa.
7. V ten pak čas přišel Chanani prorok k Azovi králi Judskému, a řekl
jemu: Že jsi zpolehl na krále Syrského, a nezpolehl jsi na Hospodina
Boha svého, proto ušlo vojsko krále Syrského z ruky tvé.
8. Zdaliž jsou Chussimští a Lubimští neměli vojsk velmi velikých, s
vozy a jezdci náramně mnohými? A když jsi zpolehl na Hospodina, vydal
je v ruku tvou.
9. Oči zajisté Hospodinovy spatřují všecku zemi, aby dokazoval síly
své při těch, kteříž jsou k němu srdce upřímého. Bláznivě jsi učinil v
té věci, protož od toho času budou proti tobě války.
10. Tedy rozhněvav se Aza na proroka, dal ho do vězení; nebo se byl
rozhněval na něj pro tu věc. A utiskal Aza některé z lidu toho času.
11. O jiných pak věcech Azových, prvních i posledních, zapsáno jest v
knize o králích Judských a Izraelských.
12. Potom léta třidcátého devátého kralování svého nemocen byl Aza na
nohy své těžkou nemocí, a však v nemoci své nehledal Boha, ale lékařů.
13. A tak usnul Aza s otci svými, a umřel léta čtyřidcátého prvního
kralování svého.
14. A pochovali jej v hrobě jeho, kterýž byl vytesal sobě v městě
Davidově, a položili ho na lůžku, kteréž byl naplnil vonnými věcmi a
mastmi dílem apatykářským připravenými. I pálili to jemu ohněm velmi
velikým.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.