Bible kralická: 2. Paralipomenon, 19. kapitola

1. Když se pak navracoval Jozafat král Judský do domu svého v pokoji
do Jeruzaléma,
2. Vyšel jemu vstříc Jéhu syn Chananův, prorok, a řekl králi
Jozafatovi: Zdaliž jsi bezbožnému měl pomáhati, a ty, jenž nenávidí
Hospodina, milovati? Z té příčiny proti tobě jest hněv Hospodinův.
3. Ale však nalezly se věci dobré při tobě, že jsi vysekal háje z
země, a nastrojil srdce své, abys hledal Boha.
4. I bydlil Jozafat v Jeruzalémě, a zase projel lid od Bersabé až k
hoře Efraim, a navrátil je k Hospodinu Bohu otců jejich.
5. A ustanovil soudce v zemi po všech městech Judských hrazených, v
jednom každém městě.
6. Tedy řekl soudcům: Vizte, jak co činíte; nebo nevedete soudu za
člověka, ale za Hospodina, kterýž vám přítomen jest při vykonávání
soudu.
7. A protož budiž bázeň Hospodinova při vás. Ostříhejte toho a čiňte
tak, neboť není u Hospodina Boha našeho nepravosti, tak aby šetřiti
měl osob, aneb přijímati dary.
8. Tak i v Jeruzalémě ustanovil Jozafat některé z Levítů a z kněží, a
z knížat otcovských, čeledí Izraelských, k soudu Hospodinovu a k
rozepřem těch, kteříž by se obraceli o to do Jeruzaléma.
9. A přikázal jim, řka: Takž dělejte v bázni Hospodinově, u víře a v
srdci upřímém.
10. A při všeliké rozepři, kteráž by přišla před vás od bratří vašich,
kteříž bydlí v městech svých, buď mezi krví a krví, mezi zákonem a
přikázaním, ustanoveními a soudy, napomenete jich, aby nehřešili proti
Hospodinu, tak aby nepřišla prchlivost na vás, ani na bratří vaše. Tak
čiňte, a neuběhnete v hřích.
11. A aj, Amariáš, kněz nejvyšší, mezi vámi bude ve všech věcech
Hospodinových, a Zebadiáš syn Izmaelův, vývoda domu Judova, ve všeliké
věci královské. Máte také Levíty správce mezi sebou; posilňtež se a
zmužile sobě počínejte, a budeť Hospodin s tím, kdož bude dobrý.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.