Bible kralická: 2. Paralipomenon, 2. kapitola

1. A umíniv Šalomoun stavěti dům jménu Hospodinovu, a dům svůj
královský,
2. Odečtl Šalomoun sedmdesát tisíc nosičů a osmdesát tisíc těch,
kteříž tesali na hoře, a úředníků nad nimi tři tisíce a šest set.
3. Poslal také Šalomoun k Chíramovi králi Tyrskému, řka: Jakž jsi se
choval k Davidovi otci mému, posílaje mu dříví cedrové, aby sobě
stavěl dům k bydlení, tak čiň i mně.
4. Nebo aj, já stavěti chci dům jménu Hospodina Boha svého, aby
posvěcen byl jemu k tomu, aby se před ním kadilo vonnými věcmi, a k
ustavičnému předkládání chlebů, i k zápalným obětem, ranním i
večerním, ve dny sobotní a novoměsíčné, i na slavnosti Hospodina Boha
našeho, což v Izraeli na věky trvati má.
5. Dům pak, kterýž stavěti chci, veliký býti má; nebo Bůh náš větší
jest nade všecky bohy.
6. Ač kdo jest, ješto by mohl dům jemu vystavěti, poněvadž ho nebe i
nebesa nebes obsáhnouti nemohou? Ano i já kdo jsem, abych jemu dům
vystavěti měl, než toliko k tomu, aby se kadilo před ním?
7. Protož nyní pošli mi muže umělého, kterýž by uměl dělati na zlatě,
na stříbře, na mědi, na železe, i z zlatohlavu a z červce, a z
postavce modrého, a kterýž by uměl řezati řezby s jinými umělými,
kteříž jsou u mne v Judstvu a v Jeruzalémě, kteréž zjednal David otec
můj.
8. Přes to pošli mi také dříví cedrového a jedlového, a algumim z
Libánu; nebo vím, že služebníci tvoji umějí sekati dříví Libánské. A
hle, služebníci moji budou s služebníky tvými,
9. Aby mi připravili dostatek dříví; nebo dům, kterýž já stavěti chci,
veliký býti má a slavný.
10. A aj, dám na dělníky, kteříž sekati mají dříví, pšenice semlené
služebníkům tvým dvadcet tisíc měr, a dvadcet tisíc měr ječmene, a
dvadcet tisíc lák vína, a dvadcet tisíc tun oleje.
11. I odpověděl Chíram král Tyrský psáním, kteréž poslal k
Šalomounovi: Jistě, žeť miluje Hospodin lid svůj, protož tě ustanovil
nad nimi za krále.
12. Řekl dále Chíram: Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský, kterýž učinil
nebe i zemi, a kterýž dal králi Davidovi syna moudrého, umělého,
rozumného a opatrného, aby vystavěl dům Hospodinu a dům svůj
královský.
13. Protož posílámť teď muže moudrého, umělého a opatrného, kterýž byl
u Chírama otce mého,
14. Syna jedné ženy ze dcer Dan, otce pak měl Tyrského, kterýž umí
dělati na zlatě, na stříbře, na mědi, železe, kamení a na dříví, i z
šarlatu, z postavce modrého, z kmentu a z červce, tolikéž řezati
všelijaké řezby, a vymysliti všelijaké dílo, kteréž dáno mu bude s
moudrými tvými, a s moudrými pána mého Davida otce tvého.
15. Pšenice však toliko a ječmene, oleje a vína, což řekl pán můj,
nechť pošle služebníkům svým.
16. My pak nasekáme dříví z Libánu, což ho koli bude potřebí tobě, a
připlavíme je tobě v vořích po moři k Joppe, a ty dáš je voziti do
Jeruzaléma.
17. A tak sečtl Šalomoun všecky cizozemce, kteříž byli v zemi
Izraelské po sečtení tom, kterýmž sečtl je David otec jeho, a nalezeno
jich sto a padesát tisíc, tři tisíce a šest set.
18. I vybral z nich sedmdesát tisíc nosičů, a osmdesát tisíc těch,
kteříž sekali na hoře, tři pak tisíce a šest set úředníků, kteříž lid

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.