Bible kralická: 2. Paralipomenon, 21. kapitola

1. Potom usnul Jozafat s otci svými, a pochován jest s nimi v městě
Davidově. I kraloval Jehoram syn jeho místo něho.
2. Měl pak bratří, syny Jozafatovy, Azariáše, Jechiele, Zachariáše,
Azariáše, Michaele a Sefatiáše. Všickni ti byli synové Jozafata krále
Izraelského.
3. Kterýmž byl dal otec jejich darů mnoho, stříbra a zlata, a věcí
drahých, s městy hrazenými v Judstvu, království pak dal Jehoramovi,
proto že on byl prvorozený.
4. I uvázal se Jehoram v království otce svého, a zmocniv se,
zmordoval všecky bratří své mečem, ano i některé z knížat Izraelských.
5. Ve dvou a třidcíti letech byl Jehoram, když počal kralovati, a osm
let kraloval v Jeruzalémě.
6. A chodil po cestě králů Izraelských, tak jako činil dům Achabův;
nebo dceru Achabovu měl za manželku, a činil zlé věci před očima
Hospodinovýma.
7. Hospodin však nechtěl zahladiti domu Davidova, pro smlouvu, kterouž
byl učinil s Davidem, a poněvadž byl řekl, že dá jemu svíci i synům
jeho po všecky dny.
8. Ve dnech jeho odstoupili Idumejští, aby nebyli poddáni Judovi, a
ustanovili nad sebou krále.
9. Pročež přitáhl Jehoram s knížaty svými, i se všemi vozy svými, a
vstav v noci porazil Idumejské, kteříž jej byli obklíčili, i hejtmany
vozů jeho.
10. Však předce vytáhli se Idumejští z manství Judova až do tohoto
dne. Téhož času zprotivilo se i Lebno, aby nebylo pod jeho mocí, proto
že opustil Hospodina Boha otců svých.
11. Přesto nadělal výsostí po horách Judských, a uvedl v smilství
obyvatele Jeruzalémské, nýbrž dostrčil, jako i Judské.
12. I přišlo k němu psání od Eliáše proroka, řkoucího: Toto praví
Hospodin Bůh Davida otce tvého: Proto že jsi nechodil po cestách
Jozafata otce svého, a po cestách Azy krále Judského,
13. Ale chodil jsi po cestě králů Izraelských, a uvedl jsi v smilství
Judu i obyvatele Jeruzalémské, tak jako jest v smilství uvedl dům
Achabův Izraele, nadto i bratří své, rodinu otce svého, lepší než jsi
sám, zmordoval jsi:
14. Aj, Hospodin uvede ránu velikou na lid tvůj a na syny tvé, na ženy
tvé a na všecko jmění tvé,
15. Ty pak nemocen budeš těžce nemocí střev svých, až z tebe vyjdou
střeva tvá pro nemoc rozmáhající se den ode dne.
16. A tak vzbudil Hospodin proti Jehoramovi ducha Filistinských a
Arabských, kteříž jsou při končinách Chussimských.
17. Kteříž vytáhše proti zemi Judské, vtrhli do ní, a rozchvátali
všecko jmění, kteréž se nalezlo v domě královském, ano i syny jeho a
ženy jeho, tak že mu nezůstalo žádného syna kromě Joachaza,
nejmladšího z synů jeho.
18. Potom pak po všem ranil jej Hospodin na střevách jeho nemocí
nezhojitelnou.
19. A když se to den po dni rozmáhalo, a již čas vycházel přeběhnutí
dvou let, vyšla střeva jeho pro nemoc jeho, i umřel na hrozné bolesti.
A nepálil mu lid jeho vonných věcí, jako pálívali otcům jeho.
20. Ve třidcíti a ve dvou letech byl, když kralovati počal, a osm let
kraloval v Jeruzalémě, a sešel tak, že po něm netoužili. A však jej

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.