Bible kralická: 2. Paralipomenon, 22. kapitola

1. Tedy ustanovili krále obyvatelé Jeruzalémští Ochoziáše, syna jeho
nejmladšího, místo něho; nebo všecky starší byl pobil houf lotříků,
kteříž přitáhli s Arabskými do ležení. A tak kraloval Ochoziáš syn
Jehorama krále Judského.
2. Ve čtyřidcíti a dvou letech byl Ochoziáš, když kralovati počal, a
jediný rok kraloval v Jeruzalémě. Jméno pak matky jeho Atalia dcera
Amri.
3. I on také chodil po cestách domu Achabova, nebo matka jeho nabádala
jej k nepobožnosti.
4. Protož činil zlé věci před očima Hospodinovýma, jako dům Achabův;
ty on měl zajisté rádce po smrti otce svého, k zahynutí svému.
5. Nebo radou jejich se spravoval, a táhl s Joramem synem Achabovým,
králem Izraelským, na vojnu proti Hazaelovi králi Syrskému do Rámot
Galád, kdežto ranili Syrští Jorama.
6. Kterýž navrátil se, aby se hojil v Jezreel; nebo měl rány, kteréž
mu učinili v Ráma, když bojoval s Hazaelem králem Syrským. V tom
Azariáš syn Jehorama krále Judského sstoupil, aby navštívil Jorama
syna Achabova v Jezreel, kterýž tam nemocen byl.
7. Bylo pak to ku pádu od Boha Ochoziášovi, že přišel k Joramovi. Nebo
jakž přišel, vyjel s Joramem proti Jéhu synu Namsi, kteréhož byl
pomazal Hospodin, aby vyplénil dům Achabův.
8. Tedy stalo se, když mstil Jéhu nad domem Achabovým, že našel
knížata Judská, a syny bratří Ochoziášových, kteříž sloužili
Ochoziášovi, i zmordoval je.
9. Potom hledajíce i Ochoziáše, jali jej, an se pokrýval v Samaří, a
přivedše ho k Jéhu, zabili jej a pochovali; nebo řekli: Synť jest
Jozafatův, kterýž hledal Hospodina celým srdcem svým. A tak nebylo
žádného více z domu Ochoziášova, kterýž by měl moc k obdržení
království.
10. Pročež Atalia matka Ochoziášova viduci, že umřel syn její,
vstavši, pomordovala všecko símě královské domu Judského.
11. Ale Jozabat dcera králova vzala Joasa syna Ochoziášova, a tajně ho
uchvátivši z prostředku synů královských, kteříž mordováni byli,
schovala jej s chůvou jeho v pokoji, kdež lůže byla. I skryla ho
Jozabat dcera krále Jorama, manželka Joiady kněze, (nebo ona byla
sestra Ochoziášova), před Atalií, aby ho nezamordovala.
12. I byl s nimi v domě Božím, skryt jsa za šest let, v nichž Atalia
kralovala v té zemi.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.