Bible kralická: 2. Paralipomenon, 23. kapitola

1. Léta pak sedmého posilnil se Joiada, a pojal s sebou v smlouvu
setníky, Azariáše syna Jerochamova, a Izmaele syna Jochananova, a
Azariáše syna Obédova, a Maaseiáše syna Adaiášova, a Elizafata syna
Zichri,
2. Kteříž obcházejíce zemi Judskou, shromáždili Levíty ze všech měst
Judských, a přední z otcovských čeledí Izraelských, a přišli do
Jeruzaléma.
3. I učinilo všecko to shromáždění smlouvu v domě Božím s králem. Byl
pak jim řekl Joiada: Aj, syn králův kralovati bude, jakož mluvil
Hospodin o synech Davidových.
4. Tatoť jest věc, kterouž učiníte: Třetí díl vás, kteříž přicházíte v
sobotu z kněží a z Levítů, budou vrátnými.
5. Třetí pak díl bude při domě královu, a třetí díl u brány přední,
ale všecken lid bude v síních domu Hospodinova.
6. Aniž kdo vcházej do domu Hospodinova kromě kněží a těch Levítů,
kteříž konají služby. Ti ať vcházejí, nebo svatí jsou, všecken pak lid
ať drží stráž Hospodinovu.
7. I obstoupí Levítové krále vůkol, jeden každý maje braň svou v rukou
svých, a kdož by koli všel do domu, ať umře. A buďte při králi, když
bude vcházeti, i když bude vycházeti.
8. Tedy učinili Levítové a všecken Juda všecko, cožkoli přikázal
Joiada kněz, a vzali jeden každý muže své, kteříž přicházeli v sobotu,
a kteříž odcházeli v sobotu; nebo byl nepropustil Joiada kněz žádné
střídy.
9. I dal Joiada kněz setníkům kopí a pavézy i štíty, kteříž byli krále
Davida, jenž byli v domě Božím.
10. A postavil všecken lid, (a jeden každý měl braň v ruce své), od
pravé strany domu až do levé strany domu, proti oltáři a proti domu,
při králi všudy vůkol.
11. A tak vyvedli syna králova, a vstavili na něj korunu královskou a
ozdobu. I ustanovili jej králem, a pomazali ho Joiada a synové jeho, a
říkali: Živ buď král!
12. V tom uslyševši Atalia hřmot sbíhajícího se lidu, a chválícího
krále, vešla k lidu do domu Hospodinova.
13. A když pohleděla, a aj, král stál na místě vyšším, kudyž se
vchází, a knížata i trubači podlé krále, a všecken lid země veselící
se, a zvučící na trouby, a zpěváci s nástroji hudebnými, a ti, kteříž
předčili v zpívání. Tedy roztrhla Atalia roucho své, a řekla:
Spiknutí, spiknutí!
14. Ale Joiada kněz rozkázal vyjíti setníkům, hejtmanům vojska, řka
jim: Vyveďte ji prostředkem řadů, a kdož by za ní šel, ať jest zabit
mečem. Nebo byl řekl kněz: Nezabijejte jí v domě Hospodinově.
15. A když se jí rozstoupili s obou stran, šla, kudy se chodí k bráně
koňské k domu královskému, a tu ji zabili.
16. Tedy Joiada učinil smlouvu mezi Hospodinem a mezi vším lidem, i
mezi králem, aby byli lid Hospodinův.
17. Potom šel všecken lid do domu Bálova a zbořili jej i oltáře jeho,
a obrazy stroskotali. Matana pak kněze Bálova zabili před oltáři.
18. I uvedl zase Joiada úředníky domu Hospodinova pod moc kněží a
Levítů, kteréž byl rozdělil David v domě Hospodinově, aby obětovali
zápaly Hospodinu, (jakož psáno jest v zákoně Mojžíšově), s veselím a
zpíváním podlé nařízení Davidova.
19. Postavil také vrátné u vrat domu Hospodinova, aby tam nevcházel
poškvrněný jakoužkoli věcí.
20. A pojav setníky a znamenitější, a ty, kteříž správu drželi nad
lidem, i všecken lid země, provázel krále z domu Hospodinova. I šli
branou hořejší do domu královského, a posadili krále na stolici
královské.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.