Bible kralická: 2. Paralipomenon, 24. kapitola

1. V sedmi letech byl Joas, když počal kralovati, a čtyřidceti let
kraloval v Jeruzalémě. Jméno pak matky jeho Sebia z Bersabé.
2. A činil Joas to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma po
všecky dny kněze Joiady.
3. Mezi tím vzal mu Joiada dvě ženě, i plodil syny i dcery.
4. Potom pak uložil v srdci Joas, aby opravil dům Hospodinův.
5. I shromáždil kněží a Levíty, a řekl jim: Vyjděte do měst Judských,
a vybírejte ode všeho Izraele peníze, na opravu domu Boha vašeho na
každý rok, vy pak pospěšte s tou věcí. Ale nepospíchali Levítové.
6. Protož povolav král Joiady, předního kněze, řekl jemu: Proč
nepřídržíš Levítů, aby snesli z Judstva a z Jeruzaléma sbírku Mojžíše
služebníka Hospodinova a shromáždění všeho Izraele k stánku svědectví?
7. Nebo Atalia bezbožná a synové její vlámali se do domu Božího, a
všecky věci posvěcené domu Hospodinova obrátili na modly.
8. A tak poručil král, aby udělali jednu truhlu, a postavili ji u
brány domu Hospodinova vně.
9. I dali provolati v Judstvu a v Jeruzalémě, aby snesli Hospodinu
sbírku Mojžíše služebníka Božího, uloženou na Izraele na poušti.
10. Tedy veselila se všecka knížata i všecken lid, a přinášejíce,
metali do truhly, až se zpořádali.
11. Bývalo pak to, že když přinášeli truhlu k úředníkům královským
skrze ruce Levítů, (nebo když viděli, že mnoho jest peněz, tedy
přicházel kanclíř královský a úředník nejvyššího kněze), aby
vyprázdnili truhlu, potom ji zase donášeli a postavovali na místo
její. A tak činívali den po dni, a sebrali peněz velmi mnoho.
12. Kteréž vydával král a Joiada správcům nad dílem domu Hospodinova,
a oni najímali kameníky a řemeslníky k opravování domu Hospodinova,
ano i kováře a kotláře k utvrzení domu Hospodinova.
13. Takž dělali dělníci, a spraveno jest dílo to skrze ruce jejich,
tak že přivedli zase dům Boží k způsobu jeho, a upevnili jej.
14. A když dokonali, přinesli před krále a Joiadu ostatek peněz. I dal
nadělati z nich nádob do domu Hospodinova, nádob k službě a obětování,
a kadidlnic, i jiných nádob zlatých a stříbrných. A tak obětovávali
oběti zápalné v domě Hospodinově ustavičně, po všecky dny Joiadovy.
15. Potom sstaral se Joiada, pln jsa dnů, a umřel. Ve stu a ve
třidcíti letech byl, když umřel.
16. I pochovali ho v městě Davidově s králi, proto že činil, což
dobrého jest Izraelovi, Bohu i domu jeho.
17. Po smrti pak Joiadově přišla knížata Judská, a padše, klaněli se
králi. Tedy uposlechl jich král.
18. Pročež opustivše dům Hospodina Boha otců svých, sloužili hájům a
modlám. I rozhněval se Bůh na lid Judský a na Jeruzalém pro ten hřích
jejich.
19. I posílal k nim proroky, aby je zase obrátili k Hospodinu.
Kteřížto svědčili jim, oni však neuposlechli.
20. Nýbrž, když Duch Boží vzbudil Zachariáše syna Joiady kněze,
(kterýž vystoupiv před lid, mluvil jim: Takto praví Bůh: Proč
přestupujete přikázaní Hospodinova? Nepovedeť se vám šťastně. Proto že
jste opustili Hospodina, i on také opustí vás);
21. Oni spikše se proti němu, ukamenovali jej z rozkazu králova v síni
domu Hospodinova.
22. (Aniž se rozpomenul Joas král na milosrdenství, kteréž byl učinil
jemu Joiada otec jeho, ale zamordoval syna jeho.) Kterýž když umíral,
řekl: Nechť popatří Hospodin, a vyhledá to.
23. I stalo se po roce, vytáhlo proti němu vojsko Syrské a přitáhlo
proti Judovi a Jeruzalému, a vyhladili z lidu všecka knížata jejich, a
všecky loupeže jich poslali králi Damašskému.
24. Nebo ač v malém počtu lidu bylo přitáhlo vojsko Syrské, však
Hospodin dal v ruku jejich vojsko velmi veliké, proto že opustili
Hospodina Boha otců svých. Ano i samého Joasa trápili.
25. A jakž ti odešli od něho, (opustivše jej v těžkých nemocech),
spikli se proti němu služebníci jeho pro krev synů Joiady kněze, a
zamordovali jej na loži jeho. I umřel. Tedy pochovali jej v městě
Davidově, ale nepochovali ho v hrobích královských.
26. A tito jsou, kteříž se spikli proti němu: Zabad syn Simaty
Ammonitského, a Jozabad syn Simrity Moábského.
27. O synech pak jeho, a o veliké dani od něho uložené, i o stavení
domu Božího, to vše sepsáno jest v knize královské. Kraloval pak
Amaziáš syn jeho místo něho.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.