Bible kralická: 2. Paralipomenon, 25. kapitola

1. V pětmecítma letech kralovati počal Amaziáš, a kraloval dvadceti
devět let v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Joadan z Jeruzaléma.
2. A činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, ale však ne
srdcem upřímým.
3. I stalo se, když bylo upevněno království jeho, že zmordoval
služebníky své, kteříž zabili krále otce jeho.
4. A však synů jejich nekázal mordovati, ale učinil tak, jakž psáno
jest v zákoně, v knize Mojžíšově, kdež přikázal Hospodin, řka: Nebudou
na hrdle trestáni otcové za syny, aniž synové trestáni budou na hrdle
za otce, ale jeden každý za svůj hřích umře.
5. Zatím shromáždil Amaziáš lid Judský, a ustanovil po domích
otcovských čeledí jejich hejtmany a setníky, po všem Judstvu a
pokolení Beniaminovu, a sečtl je od dvadcítiletých a výše, a našel
jich třikrát sto tisíc vybraných mužů bojovných, kopidlníků a
pavézníků.
6. Najal také ze mzdy z Izraele sto tisíc mužů udatných ze sta hřiven
stříbra.
7. Muž pak Boží přišel k němu, řka: Ó králi, nechť netáhne s tebou
vojsko Izraelské; nebo Hospodin není s Izraelem, a všechněmi syny
Efraimovými.
8. Ale táhni ty. Učiniž tak, a posilň se k boji; jinak porazí tě Bůh
před nepřátely, neboť může Bůh i pomoci i poraziti.
9. Tedy řekl Amaziáš muži Božímu: Jakž pak udělám s stem hřiven
stříbra, kteréž jsem dal vojsku Izraelskému? Odpověděl muž Boží: Máť
Hospodin mnohem více nad to, což by dal tobě.
10. A tak oddělil Amaziáš vojsko to, kteréž bylo přitáhlo k němu z
Efraim, aby odešli na místo své. Pročež rozhněvali se náramně na
Judské a navrátili se k místu svému s velikým hněvem.
11. Mezi tím Amaziáš posiliv se, vedl lid svůj, a táhl do údolí
solnatého, a porazil synů Seir deset tisíců.
12. Deset také tisíců živých jali synové Judští, a vedli na vrch
skály, a sházeli je s vrchu té skály, tak že se všickni zrozráželi.
13. Vojsko pak to, kteréž zase odeslal Amaziáš, aby netáhlo s ním na
vojnu, vtrhlo do měst Judských od Samaří až do Betoron, a pobivše z
nich tři tisíce, nabrali loupeží mnoho.
14. I stalo se, když se vracel Amaziáš od porážky Idumejských, že
přivezl s sebou bohy synů Seir, a vyzdvihl je sobě za bohy, a skláněl
se před nimi, a kadil jim.
15. A protož rozhněval se náramně Hospodin na Amaziáše, a poslal k
němu proroka, kterýž jemu řekl: Proč hledáš bohů lidu toho, kteříž
nevytrhli lidu svého z ruky tvé?
16. Stalo se pak, když on k němu mluvil, řekl mu král: Co tě
postavili, abys byl rádcím královským? Přestaniž, nechceš-li bit býti.
A tak přestal prorok, však řekl: Seznávám, že tě usoudil Bůh
zahladiti, poněvadž učiniv to, neuposlechl jsi rady mé.
17. Tedy poradiv se Amaziáš král Judský, poslal k Joasovi synu
Joachaza syna Jéhu, králi Izraelskému, řka: Nuže, pohleďme sobě v oči.
18. I poslal Joas král Izraelský k Amaziášovi králi Judskému, a řekl:
Bodlák, kterýž byl na Libánu, poslal k cedru Libánskému, řka: Dej
dceru svou synu mému za manželku. V tom šlo tudy zvíře polní, kteréž
bylo na Libánu, a pošlapalo ten bodlák.
19. Myslil jsi: Aj, porazil jsem Idumejské, protož pozdvihlo tě srdce
tvé, tak že se tím honosíš. Medle, zůstaň v domě svém. Proč se máš
zapletati v takové zlé, až bys padl i ty i Juda s tebou?
20. Ale neuposlechl Amaziáš; nebo od Boha to bylo, aby je vydal v ruku
oněchno, proto že hledali bohů Idumejských.
21. Takž vytáhl Joas král Izraelský, a pohleděli sobě v oči s
Amaziášem králem Judským v Betsemes, kteréž jest Judovo.
22. I poražen jest Juda před Izraelem, a utíkali jeden každý do
příbytků svých.
23. Amaziáše pak krále Judského, syna Joasova, jenž byl syn Joachazův,
jal Joas král Izraelský u Betsemes, a přivedl jej do Jeruzaléma, a
zbořil zdi Jeruzalémské odbrány Efraim až k bráně úhlu na čtyři sta
loktů.
24. A pobrav všecko zlato a stříbro i všecko nádobí, kteréž se nalezlo
v domě Božím u Obededoma, a v pokladích domu královského, také i ty,
kteříž byli v zástavě, navrátil se do Samaří.
25. Byl pak živ Amaziáš syn Joasův, král Judský, po smrti Joasa syna
Joachaza, krále Izraelského, patnácte let.
26. Ale o jiných činech Amaziášových, prvních i posledních, vypsáno
jest v knize o králích Judských a Izraelských.
27. Od toho zajisté času, jakž se spustil Amaziáš Hospodina, spikli se
jedovatě proti němu v Jeruzalémě. A když utekl do Lachis, poslali za
ním do Lachis, a zabili jej tam.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.