Bible kralická: 2. Paralipomenon, 26. kapitola

1. Tedy všecken lid Judský vzali Uziáše, kterýž byl v šestnácti
letech, a ustanovili jej za krále na místě otce jeho Amaziáše.
2. Onť jest vzdělal Elot, a dobyl ho zase Judovi, když již umřel král
s otci svými.
3. V šestnácti letech byl Uziáš, když kralovati počal, a kraloval
padesáte a dvě létěv Jeruzalémě. Jméno pak matky jeho Jecholia z
Jeruzaléma.
4. Ten činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma, podlé
všeho, což byl činil Amaziáš otec jeho.
5. A hledal s pilností Boha ve dnech Zachariáše, rozumějícího vidění
Božímu, a po ty dny, v nichž hledal Hospodina, šťastný prospěch dal
jemu Bůh.
6. Nebo vytáh, bojoval proti Filistinským, a probořil zed města Gát, a
zed města Jabne, i zed města Azotu, a vystavěl města okolo Azotu, i v
zemi Filistinské.
7. Bůh zajisté pomáhal jemu proti Filistinským a proti Arabským,
kteříž bydlili v Gurbal, i proti Maonitským.
8. I dávali Ammonitští dary Uziášovi, a rozneslo se jméno jeho až do
Egypta; nebo zsilil se na nejvyšší.
9. A vzdělal Uziáš věže v Jeruzalémě u brány úhlové, a u brány údolí,
a u Mikzoa, i upevnil je.
10. Vystavěl také věže na poušti, a vykopal studnic mnoho, proto že
měl stád mnoho, jakož při údolí tak i na rovinách, oráče tolikéž a
vinaře po horách i na místech úrodných; nebo laskav byl na rolí.
11. Měl také Uziáš vojsko bojovníků, vycházejících k boji po houfích v
jistém počtu, jakž vyčteni byli od Jehiele kanclíře, a Maaseiáše
úředníka, uvedené pod správu Chananiášovi knížeti královskému.
12. Všecken počet knížat čeledí otcovských, mužů udatných, dva tisíce
a šest set.
13. A pod spravou jejich lidu válečného třikrát sto tisíc, sedm tisíc
a pět set bojovníků udatných, aby pomáhali králi proti nepříteli.
14. Připravil pak Uziáš všemu tomu vojsku pavézy, kopí, lebky,
pancíře, lučiště i kamení prakové.
15. Nadělal také v Jeruzalémě vtipně vymyšlených nástrojů válečných,
aby byli na věžech a na úhlech k střílení střelami a kamením velikým.
I rozneslo se jméno jeho daleko, proto že divné pomoci měl, až se i
zmocnil.
16. Ale když se zmocnil, pozdvihlo se srdce jeho k zahynutí jeho, a
zhřešil proti Hospodinu Bohu svému; nebo všel do chrámu Hospodinova,
aby kadil na oltáři, na němž se kadívalo.
17. I všel za ním Azariáš kněz, a s ním jiných kněží Hospodinových
osmdesáte, mužů udatných.
18. Kteříž postavili se proti Uziášovi králi, a mluvili jemu: Ne tobě,
Uziáši, náleží kaditi Hospodinu, ale kněžím, synům Aronovým, kteříž
posvěceni jsou, aby kadili. Vyjdiž z svatyně, nebo jsi zhřešil, aniž
to bude tobě ke cti před Hospodinem Bohem.
19. Pročež rozhněval se Uziáš, (v ruce pak své měl kadidlnici, aby
kadil). A když se spouzel na kněží, ukázalo se malomocenství na čele
jeho před kněžími v domě Hospodinově u oltáře, na němž se kadilo.
20. A pohleděv na něj Azariáš, nejvyšší kněz, a všickni kněží, a aj,
byl malomocný na čele svém. Protož rychle jej vyvedli ven, nýbrž i sám
se nutil vyjíti, proto že ho ranil Hospodin.
21. A tak byl Uziáš král malomocný až do dne smrti své, a bydlil v
domě obzvláštním, jsa malomocný; nebo byl vyobcován z domu
Hospodinova. Mezi tím Jotam syn jeho byl nad domem královským, soudě
lid země.
22. O jiných pak věcech Uziášových, prvních i posledních, psal Izaiáš
prorok, syn Amosův.
23. I usnul Uziáš s otci svými, a pochovali jej s otci jeho na poli
hrobů královských; nebo řekli: Malomocný jest. I kraloval Jotam syn

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.