Bible kralická: 2. Paralipomenon, 28. kapitola

1. Ve dvadcíti letech byl Achas, když počal kralovati, a šestnácte let
kraloval v Jeruzalémě, a nečinil toho, což pravého bylo před očima
Hospodinovýma, jako David otec jeho.
2. Ale chodil po cestách králů Izraelských, nýbrž nadělal také slitin
modlářských.
3. Přesto i sám kadíval v údolí Benhinnom, a pálil syny své ohněm
podlé ohavností pohanů, kteréž vyhnal Hospodin před syny Izraelskými.
4. A obětoval i kadíval na výsostech a na pahrbcích, i pod každým
stromem zeleným.
5. Protož dal jej Hospodin Bůh jeho v ruku krále Syrského. Kteříž
porazivše jej, zajali odtud množství veliké, a přivedli je do Damašku.
Nad to i v ruku krále Izraelského dán jest, kterýž porazil jej
porážkou velikou.
6. Nebo pomordoval Pekach syn Romeliášův v Judstvu sto a dvadcet
tisíců dne jednoho, vše mužů udatných, proto že opustili Hospodina
Boha otců svých.
7. Zabil také Zichri, rytíř Efraimský Maaseiáše syna králova, a
Azrikama, správce domu jeho, a Elkána, druhého po králi.
8. Nadto zajali též synové Izraelští z bratří svých dvakrát sto tisíc
žen, synů a dcer, ano i kořistí mnoho nabrali od nich, a vezli loupež
do Samaří.
9. Byl pak tu prorok Hospodinův, jménem Oded, kterýž vyšed proti
vojsku přicházejícímu do Samaří, řekl jim: Hle, rozhněvav se Hospodin
Bůh otců vašich na Judské, vydal je v ruku vaši, a vy jste je
pomordovali v prchlivosti, kteráž až k nebi dosáhla.
10. A ještě Judské a Jeruzalémské myslíte sobě podrobiti za pacholky a
děvky. Zdaliž i vy, i vy, jste bez hříchů proti Hospodinu Bohu vašemu?
11. A protož nyní poslechněte mne, a doveďte zase zajaté, kteréž jste
zajali z bratří svých; nebo jinak hněv prchlivosti Hospodinovy bude
proti vám.
12. Tedy povstali někteří z předních synů Efraimových: Azariáš syn
Jochananův, Berechiáš syn Mesillemotův, Ezechiáš syn Sallumův, a Amaza
syn Chadlaiův proti těm, kteříž se vracovali z té vojny.
13. A řekli jim: Nepřivedete sem těch zajatých; nebo vinu proti
Hospodinu myslíte na nás uvesti, přivětšujíce hříchů našich a
provinění našich. Veliký tě zajisté hřích náš a prchlivost hněvu proti
Izraelovi.
14. Takž nechali vojáci těch zajatých i kořistí svých před knížaty a
vším shromážděním.
15. A přičinivše se muži někteří ze jména znamenaní, vzali ty zajaté,
a všecky, kteřížkoli z nich nebyli odění, přiodíli je z těch kořistí.
A když je zobláčeli a zobouvali, nakrmili i napojili, ano i pomazali,
a zprovodili na oslích, každého nemocného z nich, a dovedli ho do
Jericha města palmového k bratřím jejich, potom navrátili se do
Samaří.
16. Toho času poslal král Achas k králům Assyrským, aby mu pomoc dali.
17. Nebo ještě přitáhli i Idumejští, a zbili některé z Judských, a
jiné zajali.
18. Nadto i Filistinští učinili vpád do měst, na rovinách k straně
polední Judstva, a vzali Betsemes a Aialon, a Gederot a Socho i vsi
jeho, a Tamna i vsi jeho, a Gimzo i vsi jeho, a bydlili v nich.
19. Tak zajisté ponižoval Hospodin Judy pro Achasa krále Izraelského,
proto že odvrátil Judu, aby naprosto převráceně činil proti Hospodinu.
20. A tak přitáhl k němu Tiglatfalazar král Assyrský, a více ho
ssužoval, nežli mu pomáhal.
21. A ačkoli Achas vzal z domu Hospodinova a domu královského, i od
knížat, a dal králi Assyrskému, však nedal jemu pomoci.
22. V který pak koli čas byl ssužován, tím větší převrácenost páchal
proti Hospodinu. Takový byl král Achas.
23. Nebo obětoval bohům Damašským, kteříž ho porazili, a řekl:
Poněvadž bohové králů Syrských pomáhají jim, těm obětovati budu, aby
mně pomáhali. Ale oni byli ku pádu jemu, ano i všemu Izraeli.
24. Pročež shromáždiv Achas nádoby domu Božího, osekal je, a zamkl
dvéře domu Hospodinova, a nadělal sobě oltářů při každém úhlu v
Jeruzalémě.
25. Ano i v každém městě Judském zdělal výsosti, aby kadil bohům
cizím, a tak popouzel k hněvu Hospodina Boha otců svých.
26. O jiných pak věcech jeho, a o všech cestách jeho, prvních i
posledních zapsáno jest v knize králů Judských a Izraelských.
27. I usnul Achas s otci svými, a pochovali jej v městě Jeruzalémě;
nebo nevložili ho do hrobů králů Izraelských. I kraloval Ezechiáš syn

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.