Bible kralická: 2. Paralipomenon, 31. kapitola

1. A když se to všecko dokonalo, vyšed všecken lid Izraelský, což ho
koli bylo v městech Judských, stroskotali modly a posekali háje, a
pobořili výsosti a oltáře po vší zemi Judské a Beniamin, i v Efraim a
Manasses, až vše dokonali. Potom navrátili se všickni synové
Izraelští, jeden každý k vládařství svému do města svého.
2. Ezechiáš pak zase zřídil třídy kněží a Levítů podlé tříd jejich,
jednoho každého podlé povinnosti přisluhování jeho, kněží a Levíty k
obětem zápalným a pokojným, aby přisluhovali, a oslavovali i chválili
Hospodina v branách vojska jeho.
3. Též i částka z statku královského dávána k obětování zápalů, k
zápalům jitřním i večerním, též k zápalům sobotním, a na novměsíce i
na slavnosti výroční, jakož psáno jest v zákoně Hospodinově.
4. Přikázal také lidu přebývajícímu v Jeruzalémě, dávati díl kněžím a
Levítům, aby tím ochotnější byli v zákoně Hospodinově.
5. A jakž vyšel tento rozkaz, snesli synové Izraelští mnoho prvotin
obilé, mstu, oleje, ovoce palmového i všech úrod polních, a desátek ze
všech věcí hojný přinesli.
6. Synové také Izraelští a Judští, kteříž bydlili v městech Judských,
i oni desátky z skotů a bravů, a desátky svaté, posvěcené Hospodinu
Bohu svému, snášeli a skládali po hromadách.
7. Třetího měsíce počali zakládati těch hromad, a měsíce sedmého
dokonali.
8. Přišed pak Ezechiáš s knížaty, a vidouce hromady ty, dobrořečili
Hospodinu a lidu jeho Izraelskému.
9. I tázal se Ezechiáš kněží a Levítů o těch hromadách.
10. Jemuž odpověděl Azariáš kněz nejvyšší z domu Sádochova, řka: Jakž
počali těch obětí přinášeti do domu Hospodinova, jedli jsme a nasyceni
jsme, a ještě zůstává hojně; nebo Hospodin požehnal lidu svému, že
toho tak mnoho pozůstalo.
11. Tedy rozkázal Ezechiáš nadělati špižírní při domu Hospodinovu. I
nadělali,
12. A snášeli tam věrně oběti a desátky, i věci posvěcené, a nad tím
byl za správce Konaniáš Levíta, a Simei bratr jeho, druhý.
13. Jechiel pak a Azaziáš, Nachat a Azael, a Jerimot a Jozabad, Eliel,
Izmachiáš, Machat a Benaiáš, přivzati za úředníky od Konaniáše a Simei
bratra jeho, podlé poručení Ezechiáše krále, a Azariáše knížete domu
Božího.
14. Chóre pak syn Imny, Levíta, vrátný brány východní, byl nad tím,
což dobrovolně obětovali Bohu, aby rozděloval oběti Hospodinovy a věci
svatosvaté.
15. Jemuž ku pomoci byli Eden, Miniamin, Jesua, Semaiáš, Amariáš a
Sechaniáš po městech kněžských, muži hodnověrní, aby rozdělovali
bratřím svým díly, jakž velikému, tak malému,
16. (Mimo ty, kteříž z pokolení jejich byli pohlaví mužského, od
tříletých a výše), každému vcházejícímu do domu Hospodinova ku
povinnostem denním, podlé úřadů jejich, a podlé služby jich i podlé
třídy jejich,
17. A těm, kteříž počteni byli v rodině kněžské po čeledech otců
jejich, i Levítům, ode dvadcítiletého a výše, podlé služby jich v
třídách jejich,
18. Též i rodině jejich, na všecky maličké jich, ženy jejich, syny
jejich i dcery jejich, a všemu množství; nebo dověrně posvětili se v
svatosti.
19. Synům také Aronovým kněžím v předměstích měst jejich po všech
městech ti muži, kteříž zejména zaznamenáni jsou, dávali díly každému
pohlaví mužského z kněží i každému z rodiny Levítů.
20. A tak učinil Ezechiáš ve všem Judstvu, a činil, což dobrého,
přímého a pravého jest před Hospodinem Bohem svým.
21. A ve všelikém díle, kteréžkoli začal při službě domu Božího, a v

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.